Aktualności

Dopłaty do utylizacji koni

29 czerwca 2007 · Kategoria: Finansowanie, ·

Dzięki sta­ra­niom PZHK w roz­po­rzą­dze­niu Rady Ministrów do­ty­czą­cym m.in. uty­li­za­cji zwłok zwie­rząt uwzględ­nio­no rów­nież ko­nie. Oto frag­ment roz­po­rzą­dze­nia z 26 kwiet­nia br. w spra­wie szcze­gó­ło­we­go za­kre­su i kie­run­ków dzia­łań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz spo­so­bów ich re­ali­za­cji (Dz.U. nr 77, poz. 512, 513, 514 pa­ra­graf 1, pkt. 4)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwa­na da­lej „Agencją”, udzie­la po­mo­cy fi­nan­so­wej, zwa­nej da­lej „po­mo­cą”, z prze­zna­cze­niem na: zbiór, trans­port i uniesz­ko­dli­wie­nie pa­dłych zwie­rząt go­spo­dar­skich z ga­tun­ku by­dło, owce, ko­zy, świ­nie lub konie.

Print Friendly, PDF & Email