Aktualności

Działalność Sekcji Hodowców Koników Polskich w 2007 r.

22 kwietnia 2008 · Kategoria: Sprawy hodowlane, · Rasa:

Cykl im­prez hodowlano-​jeździeckich Sekcja roz­po­czę­ła po­lo­wy­mi pró­ba­mi użyt­ko­wo­ści, w dniu 10 czerw­ca, w Stajni Stary Jasiniec k. Koronowa (woj. kujawsko-​pomorskie). Stajnia pro­wa­dzo­na jest przez Państwa Iwonę i Bartosza Michałków, a jej cen­tral­ne po­ło­że­nie uła­twia ewen­tu­al­ny do­wóz ko­ni z ościen­nych wo­je­wództw. Jest to nie­wąt­pli­wie do­bre miej­sce do prze­pro­wa­dza­nia prób wierzchowych.

Święto Konika Polskiego w Wojnowie, or­ga­ni­zo­wa­ne przez ro­dzi­nę Państwa Niedbalskich, w mi­nio­nym ro­ku od­by­ło się w dniach 17 – 18 sierp­nia. Najważniejsza część Święta to Wszechstronny Konkurs Konika Polskiego, roz­gry­wa­ny od 2005 ro­ku ja­ko Memoriał Profesora Tadeusza Vetulaniego. Składa się on z trzech kon­ku­ren­cji: raj­du na orien­ta­cję na dy­stan­sie 20 km, pró­by te­re­no­wej z 12 prze­szko­da­mi i in­dy­wi­du­al­ne­go wy­ści­gu na dy­stan­sie ok. 500 m. W ro­ku 2007 do kon­kur­su zgło­szo­nych zo­sta­ło 21 ko­ni­ków (w tym 3 ogie­ry, 6 kla­czy i 12 wa­ła­chów), re­pre­zen­tu­ją­cych 8 ośrod­ków jeź­dziec­kich z 3 wo­je­wództw (warmińsko-​mazurskie, kujawsko-​pomorskie i po­mor­skie). Łącznie po 3 kon­ku­ren­cjach skla­sy­fi­ko­wa­nych zo­sta­ło 18 ko­ni, któ­re ukoń­czy­ły WKKP, a zwy­cięz­cą zo­stał wał. Ozdobnik ze SB PAN Popielno, na któ­rym je­cha­ła Agnieszka Turniak (stu­dent­ka z SGGW od­by­wa­ją­ca prak­ty­kę w Popielnie). Impreza ta po­za wa­lo­ra­mi jeź­dziec­ki­mi, pro­mo­cją cech użyt­ko­wych ko­ni­ków pol­skich, ma upa­mięt­niać do­ko­na­nia Profesora Tadeusza Vetulaniego w two­rze­niu i pro­pa­go­wa­niu tej ra­sy ko­ni. Sekcja ści­śle współ­pra­cu­je przy jej or­ga­ni­za­cji z sy­nem Profesora, Panem Profesorem Zygmuntem Vetulanim, pra­cow­ni­kiem na­uko­wym Uniwersytetu Poznańskiego. Organizowany dru­gie­go dnia fe­styn, przy szko­le w Wojnowie, na trwa­le wpi­sał się już w ka­len­darz ma­zur­skich im­prez wa­ka­cyj­nych, chęt­nie oglą­da­nych przez tu­ry­stów. Niewątpliwie jed­ną z naj­więk­szych je­go atrak­cji są po­ka­zy z udzia­łem ko­ni­ków pol­skich w wy­ko­na­niu miej­sco­wej mło­dzie­ży z KJ „Laszka”, jak rów­nież ka­ska­de­rów ama­to­rów i za­wo­do­wych, a fu­ro­rę od dwóch lat ro­bi Jakub Ciemnoczołowski, ze swo­im ogie­rem Panczo.

„Tarpaniada – 2007”, a jed­no­cze­śnie VIII Krajowa Wystawa Koników Polskich, od­by­ła się w dniach 25 – 26 sierp­nia, na te­re­nie SO Sieraków. Tę naj­więk­szą im­pre­zę po­świę­co­ną ko­ni­kom pol­skim or­ga­ni­zu­je­my wspól­nie z Wielkopolskim Związkiem Hodowców Koni w Poznaniu i SO Sieraków. Koniki zgło­szo­ne do Krajowej Wystawy kon­ku­ro­wa­ły ze so­bą w róż­nych kla­sach, a mia­no­wi­cie: ogie­ry 4-​letnie i star­sze, ogie­ry 3-​letnie, ogie­ry 2-​letnie i rocz­ne i od­po­wied­nio w tych sa­mych gru­pach wie­ko­wych kla­cze. Ogółem w wy­sta­wie wzię­ły udział 34 ko­nie, w tym 12 ogie­rów i 22 kla­cze, gdzie obok pań­stwo­wych i pry­wat­nych ho­dow­ców z Polski, by­ło tak­że 2 ho­dow­ców z Niemiec. W gru­pie ogie­rów czem­pio­nem zo­stał Jar – ur. 2002r. (Jermak – Jara), ho­dow­li SO Sieraków, a wi­ce­czem­pio­nem Newton – ur. 2004r. (Jemen – Newa) ho­dow­li SK Kobylniki. W gru­pie kla­czy czem­pion­ką zo­sta­ła Klatka – ur. 2003r. (Nobis – Klaksa) z SK Dobrzyniewo, a wi­ce­czem­pion­ką Pozycja – ur. 2001r. (Trucht – Porada) z SO Sieraków. Tarpaniada to rów­nież po­lo­we pró­by użyt­ko­wo­ści, se­mi­na­rium na­uko­we oraz róż­ne kon­kur­sy i po­ka­zy z udzia­łem ko­ni­ków pol­skich (Grupy Andrzeja Woźniaka z SO Sieraków).

„Weekend z Konikiem Polskim w Popielnie” miał miej­sce w dniach 31 sierp­nia i 1 wrze­śnia na te­re­nie Stacji Badawczej PAN w Popielnie. Podobnie jak w ro­ku ubie­głym pierw­szy dzień prze­zna­czo­ny zo­stał na po­lo­we pró­by użyt­ko­wo­ści. Natomiast dru­gie­go dnia za­pre­zen­to­wa­no i omó­wio­no (z uwzględ­nie­niem przy­na­leż­no­ści do wy­od­ręb­nio­nych li­nii ge­ne­alo­gicz­nych) sta­do pod­sta­wo­we gru­py sta­jen­nej oraz do­ko­na­no wpi­su mło­dych kla­czy i ogie­rów zgło­szo­nych do księ­gi stad­nej ko­ni­ków pol­skich. Niezależnie od tej czę­ści ho­dow­la­nej, któ­ra mia­ła rów­nież cha­rak­ter szkoleniowo-​edukacyjny, od­by­ło się se­mi­na­rium na­uko­we, a na za­koń­cze­nie po­ka­zy ka­ska­der­skie w wy­ko­na­niu gru­py DESKA.

Kolejną im­pre­zę zor­ga­ni­zo­wał w dniu 7 wrze­śnia Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu, a by­ły nią po­lo­we pró­by użyt­ko­wo­ści. Zwierzyniec jest miej­scem prze­pro­wa­dza­nia prób dla ho­dow­ców z woj. lu­bel­skie­go i ościen­nych. Jednocześnie prze­gląd ho­dow­la­ny ko­ni­ków gru­py sta­jen­nej, z Gospodarstwa Florianka, ma cha­rak­ter szkoleniowo-​edukacyjny dla tych ho­dow­ców, któ­rzy przy­jeż­dża­ją do Zwierzyńca. Jest to bar­dzo do­bre miej­sce za­rów­no do prze­pro­wa­dza­nia prób po­lo­wych dla ko­ni­ków (wierz­cho­wych i za­przę­go­wych), jak i spo­tkań hodowców.

Bezpośrednio po im­pre­zie w Zwierzyńcu, tj. w dniach 8 – 9 wrze­śnia, od­był się „VI Piknik z Konikiem Polskim”. Piknik or­ga­ni­zo­wa­ny jest na te­re­nie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle, a głów­ni or­ga­ni­za­to­rzy czę­ści hodowlano-​jeździeckiej, to OZHK Rzeszów oraz Danuta i Andrzej Dulianowie z Łask. Zgodnie z re­gu­la­mi­nem Pikniku wy­sta­wa ho­dow­la­na prze­pro­wa­dza­na jest osob­no dla ko­ni­ków pol­skich, a dla je­go uatrak­cyj­nie­nia tak­że dla ko­ni in­nych ras ho­do­wa­nych na te­re­nie Podkarpacia. W gru­pie ko­ni­ków pol­skich ko­mi­sja oce­ni­ła 6 ogie­rów i 6 kla­czy, na­to­miast do dru­giej gru­py zgło­szo­nych zo­sta­ło 9 ko­ni, ta­kich ras jak: pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, ra­sy wiel­ko­pol­skiej, ra­sy ślą­skiej, pol­ski koń zim­no­krwi­sty, ra­sy hu­cul­skiej, ko­ni ma­łych i ku­cy. W gru­pie ogie­rów czem­pio­nem zo­stał Nurmi – ur. 2001r. (Lemiesz – Nizina), ho­dow­li Danuty Nocleg-​Dulian, a wi­ce­czem­pio­nem Nepal – ur. 2003r. (Mortus – Natka), ho­dow­li Sławomira Peczke, wy­sta­wia­ny przez Kazimierza Wachela. Czempionką wśród kla­czy zo­sta­ła Hoża – ur. 1998r. (Trzmiel – Hurtnica), ho­dow­li RPN Zwierzyniec, wy­sta­wia­na przez Katarzynę Zacharczyk. Natomiast wi­ce­czem­pion­ką Tisa – ur. 1998r. (Jantar – Tamiza), ho­dow­li Mirosława Jarmuża, wy­sta­wia­na przez Ireneusza Wasilewskiego. Poza czę­ścią ho­dow­la­ną ro­ze­gra­no kon­kurs w po­wo­że­niu za­przę­ga­mi pa­ro­kon­ny­mi, kon­kur­sy w sko­kach przez prze­szko­dy, tzw. „Ścieżka Jasielska” oraz atrak­cyj­ne po­ka­zy z udzia­łem ko­ni­ków pol­skich i ko­ni in­nych ras.

Ostatnia ko­ni­ko­wa im­pre­za ho­dow­la­na zo­sta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na przez Stadninę Koni Syriusz Pana Mirosława Jarmuża z Kęblin (ho­dow­cę ko­ni­ków pol­skich i ko­ni ślą­skich) oraz OZHK Łódź. Odbyła się ona w dniu 10 li­sto­pa­da, a by­ły nią po­lo­we pró­by użyt­ko­wo­ści, prze­gląd ho­dow­la­ny i wpis do księ­gi mło­dych ogie­rów z woj. łódz­kie­go i ościen­nych. Centralne po­ło­że­nie Kęblin, do­bre wa­run­ki sta­jen­ne oraz od­po­wied­nio przy­go­to­wa­ne miej­sce do prze­pro­wa­dza­nia prób po­lo­wych (za­przę­go­wych i wierz­cho­wych), jak rów­nież wzo­ro­wa or­ga­ni­za­cja, do­brze ro­ku­ją tej im­pre­zie na przy­szłość. Wypełniłaby ona lu­kę w or­ga­ni­za­cji ko­ni­ko­wych im­prez w Centralnej Polsce.

Polowe pró­by użyt­ko­wo­ści są jed­nym z naj­waż­niej­szych za­dań ho­dow­la­nych, ja­kie Sekcja or­ga­ni­zu­je wspól­nie ze związ­ka­mi wo­je­wódz­ki­mi, dla­te­go wy­ma­ga­ją one osob­ne­go omó­wie­nia. W ro­ku 2007 prze­pro­wa­dzo­no je w 7 miej­scach i ogó­łem za­li­czy­ło je 32 ko­nie, w tym 17 ogie­rów i 15 kla­czy. Szczegółowy wy­kaz za­miesz­czo­no w po­niż­szej tabeli.

Miejsce pró­by
Termin
Próba wierz­cho­wa
Próba za­przę­go­wa
Ogółem ko­ni
ogie­ry
kla­cze
ogie­ry
kla­cze
Dębowiec 21.04.07
1
1
Smolajny 21.05.07
1
1
Stary Jasiniec 10.06.07
2
1
3
SO Sieraków 25.08.07
5
6
1
12
PAN Popielno 31.08.07
1
2
1
3
7
Zwierzyniec 07.09.07
3
2
5
Kębliny 10.11.07
1
1
1
3
Ogółem 2007
14
12
3
3
32

Warto pod­kre­ślić do­bre przy­go­to­wa­nie ko­ni do prób po­lo­wych, co zna­la­zło swo­je od­zwier­cie­dle­nie w oce­nie koń­co­wej (osiem ogie­rów i osiem kla­czy z oce­ną wy­bit­ną). Z ogie­rów bio­rą­cych udział w pró­bie wierz­cho­wej na wy­róż­nie­nie za­słu­gu­ją: Patos – ur. 2004r. (Jenek – Potia) z SO Sieraków, Tajar – ur. 2002r. (Tytan – Troja), wł. Zbigniew Kowalewski (woj. warmińsko-​mazurskie) i og. Medal – ur. 1999r. (Trębacz – Meduza), wł. Z.Sz.C.K.P. Krzelów (woj. kie­lec­kie). Natomiast wśród kla­czy wy­róż­ni­ły się w pró­bie wierz­cho­wej: Goya – ur. 2001r. (Nobis – Gayga) i Heidi – ur. 2001r. (Jehol – Hawra), oby­dwie wł. Grzegorza Chyłka oraz Huryska – ur. 2004r. (Jermak – Huma) z SO Sieraków. Najlepsza w pró­bie za­przę­go­wej by­ła kl. Jeżynka – ur. 2004r. (Syriusz – Jętka) z PAN Popielno.

Do udzia­łu w Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych, ja­ka od­by­ła się w Poznaniu w ra­mach Targów Farma – 2007, w dniach 27 – 30 wrze­śnia, Sekcja zgło­si­ła 6 ogie­rów i 6 kla­czy, któ­re zo­sta­ły przez ko­mi­sję wy­so­ko oce­nio­ne. W gru­pie ogie­rów ty­tuł czem­pio­na zdo­był Tacyt – ur. 2000r. (Osman – Tiara), któ­re­go wy­staw­cą był Sławomir Walczuk (Laskowiec, woj. ma­zo­wiec­kie), a v-​ce czem­pio­nem zo­stał Murmańsk – ur. 2003r. (Knop – Murena), wy­sta­wia­ny przez SK Kobylniki. Czempionką wśród kla­czy zo­sta­ła Klatka – ur. 2003r. (Nobis – Klaksa), któ­rą wy­sta­wi­ła SK Dobrzyniewo, v-​ce czem­pion­ką Bajka – ur. 2004r. (Mango – Bera), któ­rej wy­staw­cą był Ireneusz Wasilewski (Pilchowice, woj. ślą­skie). Warto tu rów­nież pod­kre­ślić udział ko­ni­ków pol­skich w po­ka­zach, któ­re do pa­wi­lo­nu zaj­mo­wa­ne­go przez PZHK, przy­cią­ga­ją wie­lu sym­pa­ty­ków ko­ni, zwie­dza­ją­cych Wystawę. Ze sta­łym już pro­gra­mem i du­żym po­wo­dze­niem wy­stę­pu­je Grupa Andrzeja Woźniaka z Sierakowa. W ro­ku 2007 w po­ka­zach za­pre­zen­to­wał się tak­że Jakub Ciemnoczołowski, ze swo­im ko­ni­kiem, ogie­rem Panczo. Żywa re­ak­cja pu­blicz­no­ści by­ła naj­lep­szym do­wo­dem te­go, jak przy­ję­ty zo­stał ten występ.

W za­kre­sie dzia­łal­no­ści le­gi­sla­cyj­nej Sekcja, po­przez Komisję Ksiąg Stadnych, za­ję­ła się zmia­na­mi do „Programu ho­dow­li za­cho­waw­czej ko­ni­ków pol­skich”, któ­ry od 1999 ro­ku nie był mo­dy­fi­ko­wa­ny. Uregulowania wy­ma­ga­ły m.in. po­stu­la­ty ho­dow­ców za­gra­nicz­nych, aby do­pu­ścić ko­ni­ki pol­skie uro­dzo­ne za gra­ni­cą (z pol­skim ro­do­wo­dem) do na­szej księ­gi, do­sto­so­wa­nie za­pi­sów Programu do ak­tu­al­nie obo­wią­zu­ją­cej Ustawy o Hodowli i Rozrodzie Zwierząt Gospodarskich oraz wpro­wa­dze­nia ka­te­go­ry­za­cji ogie­rów. Jednocześnie Komisja uzna­ła, że dla za­cho­wa­nia róż­no­rod­no­ści ge­ne­tycz­nej w ra­sie ko­ni­ków pol­skich ko­niecz­ne jest ob­ję­cie ochro­ną li­nii za­gro­żo­nych wy­gi­nię­ciem (nie­licz­nie re­pre­zen­to­wa­nych), a mia­no­wi­cie z li­nii mę­skich: og. Liliput i og. Glejt I, na­to­miast z li­nii żeń­skich: kl. Tygryska, Popielica, Wola, Ponętna, Misia II, Dzina I, Tunguska, Bona i Geneza. W sto­sun­ku do ogie­rów i kla­czy, wy­wo­dzą­cych się z tych li­nii, przy wpi­sie ich do księ­gi za­sto­so­wa­na mo­że być (głów­nie w od­nie­sie­niu do od­mian) „ta­ry­fa ulgo­wa”, jed­nak każ­dy ta­ki przy­pa­dek bę­dzie in­dy­wi­du­al­nie roz­pa­try­wa­ny przez Komisję. Poprawiony Program zło­żo­ny zo­stał do za­twier­dze­nia przez MRiRW ale osta­tecz­nie nie zo­stał za­ak­cep­to­wa­ny. Ministerstwo zwró­ci­ło uwa­gę na za­pi­sy od­no­szą­ce się do do­dat­ko­wych wy­mo­gów obo­wią­zu­ją­cych przy wpi­sie do Kkn, a któ­re są nie­spój­ne z przy­ję­ty­mi dy­rek­ty­wa­mi UE. Jak za­zna­czo­no w uza­sad­nie­niu, te sa­me uwa­gi od­no­szą się do wszyst­kich po­zo­sta­łych pro­gra­mów ho­dow­la­nych, ja­kie obec­nie re­ali­zu­je PZHK. Tym sa­mym Program ho­dow­li za­cho­waw­czej ko­ni­ków pol­skich wy­ma­gać bę­dzie jesz­cze drob­nej ko­rek­ty do­sto­so­wu­ją­cej go do pro­gra­mów ho­dow­la­nych dla ko­ni, ja­kie obo­wią­zu­ją w kra­jach człon­kow­skich UE.

Obok or­ga­ni­zo­wa­nych w/​w im­prez, któ­rych ce­lem by­ło rów­nież pro­pa­go­wa­nie ko­ni­ków pol­skich, Sekcja w każ­dy in­ny moż­li­wy spo­sób sta­ra­ła się przy­bli­żyć tę ra­sę za­in­te­re­so­wa­nym ho­dow­com w kra­ju i za gra­ni­cą. W prak­ty­ce po­le­ga­ło to na udzia­le na­szych ho­dow­ców w re­gio­nal­nych wy­sta­wach ko­ni, wy­wia­dach pra­so­wych, ra­dio­wych i te­le­wi­zyj­nych oraz fil­mach dokumentalno-​przyrodniczych. W ro­ku 2007 wy­da­ny zo­stał fol­der o ko­ni­kach pol­skich w ję­zy­ku pol­skim, an­giel­skim i nie­miec­kim, a wcze­śniej ka­len­darz z ko­ni­ka­mi na rok 2007. Niewątpliwym suk­ce­sem, w któ­rym ma swój udział tak­że Sekcja, jest za­koń­cze­nie zdjęć do dokumentalno-​przyrodniczego fil­mu Paolo Volponi p.t. „Dzika du­sza ko­ni­ków pol­skich”.

Plan pracy Sekcji przyjęty do realizacji na rok 2008:

  • Próby dziel­no­ści w Starym Jasińcu k. Koronowa (woj. byd­go­skie), ter­min: 07.06.2008 r. (zgło­sze­nia i in­for­ma­cje: Iwona i Bartosz Michałek, tel. 52 382-​60-​10 lub kom. 0-691-518-828)
  • Święto Konika Polskiego w Wojnowie k. Rucianego Nidy (WKKP – Memoriał Prof. Tadeusza Vetulaniego), ter­min: 15-16.08.2008 r. (zgło­sze­nia i in­for­ma­cje: Anna i Sławomir Niedbalcy, tel. 87 425-​72-​06 lub kom. 0-507-890-734)
  • Tarpaniada – 2008 w SO Sieraków, ter­min: 23-24.08.2008 r. (in­for­ma­cje i zgło­sze­nia: dy­rek­cja SO Sieraków, tel. 61 295-​25-​11 lub WZHK w Poznaniu, tel. 61 847-14-52)
  • Weekend z Konikiem Polskim w Popielnie, ter­min: 29-30.08.2008 r. (in­for­ma­cje i zgło­sze­nia: dy­rek­cja SB PAN w Popielnie, tel. 87 423-​15-​19, 423-​16-​17 lub Zbigniew Jaworski, tel. 0-509-500-793)
  • Próby dziel­no­ści w Zwierzyńcu, ter­min: 12.09.2008 r. (in­for­ma­cje i zgło­sze­nia: Jan Słomiany, tel. 0-​602-​406-​953 lub 0-693-680-212)
  • Piknik z Konikiem Polskim w Jaśle, ter­min: 13-14.09.2008 r. (in­for­ma­cje i zgło­sze­nia: Danuta i Andrzej Dulian, tel. 13 445-​51-​41 lub kom. 0-​696-​178-​152 oraz OZHK Rzeszów, tel. 17 852-74-94)
  • Próby dziel­no­ści i prze­gląd w SK Syriusz, w Kęblinach k. Łodzi, ter­min: 27.09.2008 r. (in­for­ma­cje i zgło­sze­nia: Mirosław Jarmuż, tel. 0-603-927-204)
  • Polagra – Farma 2008 w Poznaniu, ter­min: 03-05.10.2008 r. (in­for­ma­cje i zgło­sze­nia: kie­row­ni­cy wo­je­wódz­kich związ­ków ho­dow­ców ko­ni oraz Zarząd Sekcji)
  • Walne Zebranie Sprawozdawcze Sekcji oraz uro­czy­ste ob­cho­dy 10 – le­cia Sekcji, ter­min orien­ta­cyj­ny 25-26.10.2008 r. (o miej­scu i do­kład­nym ter­mi­nie człon­ko­wie Sekcji zo­sta­ną po­wia­do­mie­ni w osob­nym zawiadomieniu)

Przypominamy o za­pła­ce­niu skład­ki człon­kow­skiej za rok 2008 (oraz za­le­głych) w kwo­cie min 20 zł na kon­to: BPH PBK S.A. XIII Oddz. Warszawa nr: 44 1060 0076 0000 4010 2017 7912 z do­pi­skiem: wpła­ta na SHKP. Polowe pró­by użyt­ko­wo­ści (wierz­cho­we, za­przę­go­we) od­bę­dą się przy oka­zji im­prez hodowlano-​jeździeckich, w miej­scach i ter­mi­nach w/​w. W spra­wie udzia­łu ko­nia w pró­bie na­le­ży zgła­szać się (z od­po­wied­nim wy­prze­dze­niem) do or­ga­ni­za­to­ra im­pre­zy lub wła­ści­we­go biu­ra związ­ku wo­je­wódz­kie­go. Dla ogie­rów po­lo­we pró­by użyt­ko­wo­ści są obo­wiąz­ko­we (po­win­ny do nich przy­stą­pić w wie­ku 3 – 4 lat). Zachęcamy do prze­ka­zy­wa­nia in­for­ma­cji (te­ma­ty­ka do­wol­na, np. im­pre­zy ho­dow­la­ne, jeź­dziec­kie, wła­sna dzia­łal­ność, róż­ne cie­ka­wost­ki, sprze­daż ko­ni, za­mia­ny, a tak­że zdjęć ko­ni i z róż­nych im­prez), któ­re zo­sta­ną za­miesz­czo­ne na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej: www.konikipolskie.pl

Informacje moż­na prze­sy­łać dro­gą elek­tro­nicz­ną na ad­res: Iwona i Bartosz Michałek : e-​mail: info@staryjasiniec.pl

Olsztyn, dnia 12.04.2008 r.
W imie­niu Zarządu Sekcji:
Zbigniew Jaworski
Print Friendly, PDF & Email