Aktualności

Księga Stadna koni małopolskich

2 czerwca 2009 · Kategoria: Wydawnictwo, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni z przy­jem­no­ścią in­for­mu­je, że uka­za­ła się dru­kiem dłu­go ocze­ki­wa­na Księga Stadna Koni Rasy Małopolskiej – Tom VII, czę­ść 3 – „Konie an­glo­arab­skie speł­nia­ją­ce wa­run­ki Międzynarodowej Konferencji Konia Angloarabskiego (CIAA)”.
Księga, za­wie­ra­ją­ca in­for­ma­cje o 485 kla­cza­ch i 153 ogie­ra­ch, je­st do­stęp­na w Redakcji Ksiąg Stadnych PZHK w ce­nie 60 zł.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube