Aktualności

4 odcinek „Galopu”

29 września 2009 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, ·

Już w naj­bliż­szą śro­dę o godz. 22:30 na an­te­nie TVP Sport pre­mie­ra ko­lej­ne­go od­cin­ka ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop”. A w nim zo­ba­czy­my m.in. re­la­cje z na­stę­pu­ją­cych im­prez – Mistrzostw Polski w ujeż­dże­niu ro­ze­gra­nych na wro­cław­skich Partynicach, Mistrzostw Polski Młodych Koni w po­wo­że­niu (Pępowo-​Gogolewo) czy Mistrzostw Europy w WKKW (Fontainebleau). Odwiedzimy tak­że Stado Ogierów w Białym Borze pod­czas cham­pio­na­tu WKKW oraz słu­że­wiec­ki tor wy­ści­go­wy w dniu Wielkiej Jesiennej Gali. Na de­ser syl­wet­ka Bartłomieja Kwiatka, wie­lo­krot­ne­go zwy­cięz­cy świa­to­we­go ran­kin­gu w za­przę­gach jed­no­kon­nych. Naprawdę war­to za­siąść przed te­le­wi­zo­ra­mi… bo tyl­ko tak mo­że­my zbu­do­wać oglą­dal­ność na­sze­go programu!

Galop na an­te­nie TVP Sport – ter­mi­ny emisyjne:

  • Premiera – śro­da (30 wrze­śnia br.), godz. 22:30
  • Powtórki:
    • czwar­tek (1 paź­dzier­ni­ka br.), godz. 10:00 i godz. 15:35
    • so­bo­ta (3 paź­dzier­ni­ka br.), godz. 12:50.
Print Friendly, PDF & Email