Aktualności

4 odcinek „Galopu”

29 września 2009 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, ·

Już w naj­bliż­szą śro­dę o go­dz. 22:30 na an­te­nie TVP Sport pre­mie­ra ko­lej­ne­go od­cin­ka ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop”. A w nim zo­ba­czy­my m.in. re­la­cje z na­stę­pu­ją­cy­ch im­prez – Mistrzostw Polski w ujeż­dże­niu ro­ze­gra­ny­ch na wro­cław­ski­ch Partynicach, Mistrzostw Polski Młodych Koni w po­wo­że­niu (Pępowo-​Gogolewo) czy Mistrzostw Europy w WKKW (Fontainebleau). Odwiedzimy tak­że Stado Ogierów w Białym Borze pod­czas cham­pio­na­tu WKKW oraz słu­że­wiec­ki tor wy­ści­go­wy w dniu Wielkiej Jesiennej Gali. Na de­ser syl­wet­ka Bartłomieja Kwiatka, wie­lo­krot­ne­go zwy­cięz­cy świa­to­we­go ran­kin­gu w za­przę­ga­ch jed­no­kon­ny­ch. Naprawdę war­to za­sią­ść przed te­le­wi­zo­ra­mi… bo tyl­ko tak mo­że­my zbu­do­wać oglą­dal­no­ść na­sze­go pro­gra­mu!

Galop na an­te­nie TVP Sport – ter­mi­ny emi­syj­ne:

 • Premiera – śro­da (30 wrze­śnia br.), go­dz. 22:30
 • Powtórki:
  • czwar­tek (1 paź­dzier­ni­ka br.), go­dz. 10:00 i go­dz. 15:35
  • so­bo­ta (3 paź­dzier­ni­ka br.), go­dz. 12:50.
 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube