Aktualności

Dzisiaj wieczorem „Galop”

25 listopada 2009 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, ·

Zbliża się wiel­ki­mi kro­ka­mi emi­sja no­we­go od­cin­ka ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop”. Jak za­wsze, w każ­dą ostat­nią śro­dę mie­sią­ca, nad­cho­dzi pre­mie­ra. Już dzi­siaj, o go­dzi­nie 22:30 na an­te­nie TVP Sport, zno­wu za­gosz­czą ko­nie. Wśród wio­dą­cy­ch te­ma­tów m.in. re­la­cje z CDI-​W w Kuźni Nowowiejskiej i CSI-​W w Lesznie, ko­lej­na eli­mi­na­cja Halowego Pucharu Polski, pre­zen­ta­cja Toru Wyścigów Konnych na wro­cław­ski­ch Partynicach, ostat­ki ze Służewca, za­po­wie­dź Parady Jeździeckiej w ka­to­wic­kim Spodku oraz bar­dzo bo­ga­te wie­ści ze świa­ta. Naprawdę war­to za­sią­ść przed te­le­wi­zo­rem… i bu­do­wać oglą­dal­no­ść pro­gra­mu jeź­dziec­kie­go, aby ko­nie w te­le­wi­zji by­ły jak naj­dłu­żej obec­ne.

Emisje po­wtór­ko­we:

  • 26.11.2009 (czwar­tek) go­dz. 10:00 i go­dz. 15:05 oraz
  • 29.11.2009 (nie­dzie­la) go­dz. 12:45

Magazyn jeź­dziec­ki „Galop” je­st tak­że do­stęp­ny w póź­niej­szym ter­mi­nie na stro­nie sport.tvp.pl.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube