Aktualności

Jutro 8 odcinek „Galopu”

25 stycznia 2010 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, ·

PZJ i TVP Sport za­pra­sza­ją ko­nia­rzy przed te­le­wi­zo­ry! Jutro o go­dzi­nie 22:30 pre­mie­ra ko­lej­ne­go od­cin­ka ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop”. A w nim m.in. na te­mat lon­żo­wa­nia, re­la­cja z mię­dzy­na­ro­do­wych za­wo­dów ujeż­dże­nio­wych ro­ze­gra­nych w Amsterdamie, pre­zen­ta­cja syl­wet­ki dr Adama Wąsowskiego, in­for­ma­cja do­ty­czą­ca ak­cji „SOS dla Stad” czy rzut okiem na pro­ces szko­le­nia jockeyów.

Sami od­po­wia­da­my za po­zy­cję jeź­dziec­twa i spor­tów kon­nych w świe­cie me­diów. Możemy ją po­pra­wić za­sia­da­jąc 26 stycz­nia br. o go­dzi­nie 22:30 przed te­le­wi­zo­ra­mi i włą­cza­jąc TVP Sport. Pamiętajmy – słup­ki oglą­dal­no­ści za­le­żą od na­szej świa­do­mej aktywności!

Terminy po­wtór­ko­we:

  • śro­da, 27 stycz­nia, godz. 08:05
  • śro­da, 27 stycz­nia, godz. 19:45
  • so­bo­ta, 30 stycz­nia, godz. 12:30
Print Friendly, PDF & Email