Aktualności

Puchar Narodów 2010 w CANAL+

28 maja 2010 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, ·

Od dziś re­la­cje z naj­waż­niej­sze­go dru­ży­no­we­go cy­klu im­prez od­by­wa­ją­cy­ch się pod pa­tro­na­tem Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI). W Pucharze Narodów na tak wy­so­kim szcze­blu de­biu­tu­ją Polacy.W se­zo­nie 2010 CANAL+ bę­dzie re­la­cjo­no­wać na ży­wo jeź­dziec­kie kon­kur­sy Pucharu Narodów. To cy­kl im­prez, w któ­ry­ch ry­wa­li­zu­ją naj­lep­sze na­ro­do­we re­pre­zen­ta­cje Świata. Świetną wia­do­mo­ścią dla mi­ło­śni­ków sko­ków przez prze­szko­dy w na­szym kra­ju je­st fakt, że w tym ro­ku w eks­tra­kla­sie jeź­dziec­kiej bę­dą star­to­wać pol­scy jeźdź­cy.
O tym jak so­bie po­ra­dzą w ty­ch pre­sti­żo­wy­ch i bar­dzo trud­ny­ch roz­gryw­ka­ch ki­bi­ce prze­ko­na­ją się pod­czas eks­klu­zyw­ny­ch re­la­cji w CANAL+. Puchar Narodów to naj­waż­niej­szy z dru­ży­no­wy­ch cy­kli im­prez od­by­wa­ją­cy­ch się pod pa­tro­na­tem Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI).
Pierwsza trans­mi­sja z Pucharu Narodów bę­dzie prze­pro­wa­dzo­na już dziś, 28 ma­ja. Najlepsze na­ro­do­we eki­py z ca­łe­go świa­ta ry­wa­li­zo­wać bę­dą w Rzymie. Zwycięzcę te­go­rocz­ne­go cy­klu po­zna­my 8 sierp­nia w Dublinie. Wcześniej jeź­dziec­ka eli­ta ry­wa­li­zo­wać bę­dzie m.in. w Rotterdamie i St. Gallen. Cały cy­kl roz­po­czął się w po­ło­wie ma­ja za­wo­da­mi w La Baule.
Dla Polski to de­biut w Pucharze Narodów. Drużyna z na­sze­go kra­ju za­kwa­li­fi­ko­wa­ła się do eli­ty dzię­ki trze­cie­mu miej­scu w ze­szło­rocz­nej li­dze wstęp­nej i wy­co­fa­niu się Kanady, któ­ra by­ła w kwa­li­fi­ka­cja­ch przed Polską.

Najbliższe emi­sje Jeździeckiego Pucharu Narodów w CANAL+ Sport:

 • Piątek, 28 ma­ja, 15:10 Puchar Narodów-​Rzym (I na­wrót) (na ży­wo) – CANAL+ Sport
 • Piątek, 28 ma­ja, 17:10 Puchar Narodów-​Rzym (II na­wrót) (na ży­wo) – CANAL+ Sport
 • Niedziela, 30 ma­ja, 15:30 Puchar Narodów-​Rzym (po­wtór­ka) – CANAL+ Sport2
 • Wtorek, 1 czerw­ca, 21:05 Puchar Narodów-​Rzym (po­wtór­ka) – CANAL+ Sport
 • Piątek, 4 czerw­ca, 13:25 Puchar Narodów-St.Gallen (na ży­wo) – CANAL+ Sport
 • Piątek, 18 czerw­ca, 14:30 Puchar Narodów-​Rotterdam (na ży­wo) – CANAL+ Sport

CANAL+ Sport to przede wszyst­kim re­la­cje na ży­wo w naj­wyż­szej ja­ko­ści. Profesjonalne trans­mi­sje wy­da­rzeń spor­to­wy­ch sta­ły się wi­zy­tów­ką CANAL+ i wpły­nę­ły na pod­wyż­sze­nie stan­dar­dów re­la­cji te­le­wi­zyj­ny­ch w Polsce. Stacja po­sia­da pra­wa do po­ka­zy­wa­nia wszyst­ki­ch me­czów pol­skiej eks­tra­kla­sy pił­kar­skiej oraz re­la­cjo­no­wa­nia roz­gry­wek czte­rech naj­lep­szy­ch lig eu­ro­pej­ski­ch: an­giel­skiej, hisz­pań­skiej, wło­skiej i fran­cu­skiej. Transmitowane są tak­że spo­tka­nia naj­sil­niej­szej ko­szy­kar­skiej li­gi świa­ta NBA, a tak­że zma­ga­nia w ra­ma­ch Euroligi. Miłośnicy „czar­ne­go spor­tu” mo­gą pa­sjo­no­wać się ry­wa­li­za­cją za­wod­ni­ków star­tu­ją­cy­ch w żuż­lo­wym cy­klu Grand Prix oraz Drużynowym Pucharze Świata. Stacja ma też pra­wa do pre­zen­to­wa­nia Pucharu Sześciu Narodów w rug­by oraz licz­ny­ch gal bok­ser­ski­ch. Na an­te­nie gosz­czą tak­że pre­sti­żo­we za­wo­dy jeź­dziec­kie. Duża czę­ść wy­da­rzeń pre­zen­to­wa­ny­ch je­st w tech­no­lo­gii High Definition na an­te­nie CANAL+ Sport HD. Ofertę wzbo­ga­ca­ją trans­mi­sje w CANAL+ Sport2. Niedawno zo­sta­ło uru­cho­mio­ne no­we stu­dio te­le­wi­zyj­ne, w któ­rym są re­ali­zo­wa­ne pro­gra­my spor­to­we sta­cji m.in. Liga+, Liga+ Extra i Sport+ Extra. Producentem i nadaw­cą CANAL+ Sport je­st spół­ka CANAL+ Cyfrowy. Więcej in­for­ma­cji na www.canalplus.pl/sport

KONTAKT:
Michał Obrębski, Biuro Prasowe CANAL+
tel. 22 331-​06-​98, m.obrebski@prplus.pl

 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube