Aktualności

Jubileuszowy odcinek „Galopu”

30 czerwca 2010 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, ·

Przed na­mi pre­mie­ra 12 od­cin­ka ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop”. Już dzi­siaj o go­dzi­nie 22:30 za­pra­sza­my przed te­le­wi­zo­ry i go­rą­co za­chę­ca­my do włą­cze­nia ka­na­łu TVP Sport, bo bę­dą na ekra­nie ko­nie… Upływa rów­no rok (24 czerw­ca 2009), kie­dy to Polski Związek Jeździecki w wy­ni­ku pod­pi­sa­nej z Telewizją Polską ra­mo­wej umo­wy za­czął m.in. współ­pra­cę przy pro­duk­cji au­dy­cji cy­klicz­nej de­dy­ko­wa­nej ko­nia­rzom i bran­ży jeź­dziec­kiej. Wówczas za­de­biu­to­wa­li­śmy w „Galopie” re­la­cją z CSIO Sopot. Dzisiaj po­dob­nie – bę­dzie­cie mo­gli Państwo obej­rzeć po­sze­rzo­ny ma­te­riał z ostat­nie­go CSIO i CDI Sopot, gdzie wy­po­wia­da­ją się Dawid Kubiak, Jarosław Skrzypczyński, Andrzej Głoskowski, Antoni Tomaszewski (człon­ko­wie eki­py w Pucharze Narodów) oraz tre­ner Rudiger Wassibauer. Ponadto skrót z Grand Prix na CSI Poznań, roz­gry­wa­ne­go o me­mo­riał Macieja Frankiewicza; kil­ka kla­tek z Adrenalina Cup, czy­li emo­cje w sty­lu we­stern; ko­men­tarz do świe­żo za­koń­czo­nych za­wo­dów pu­cha­ro­wych w WKKW – Strzegom Horse Trias; prze­gląd wy­da­rzeń ze świa­ta ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem 5-​gwiazdkowych im­prez sko­ko­wych w St. Gallen i Rzymie; a na za­koń­cze­nie przed der­bo­we har­ce na Służewcu.

TERMINY EMISYJNE „Galopu” w TVP Sport:

  • Środa, 30 czerw­ca, go­dzi­na 22:30 – PREMIERA!
  • Czwartek, 1 lip­ca, go­dzi­na 18:30 – POWTÓRKA!
  • Niedziela, 4 lip­ca, go­dzi­na 14:15 – POWTÓRKA!

PAMIĘTAJMY – wy­ni­ki oglą­dal­no­ści bu­du­je licz­ba lu­dzi za­sia­da­ją­cych przed te­le­wi­zo­ra­mi, dla­te­go też każ­dy ko­niarz po­wi­nien zna­leźć czas na „Galop” w TVP Sport. Potrzebujemy na­sze­go ma­ga­zy­nu w te­le­wi­zji, więc daj­my te­mu wy­raz dzi­siaj wie­czo­rem. TVP Sport jest w 4.5 mln go­spo­darstw do­mo­wych, co da­je mu 3 po­zy­cję w ran­kin­gu te­ma­tycz­nych sta­cji spor­to­wych. Jeśli nie mo­że­cie Państwo lub nie zdą­ży­cie obej­rzeć „Galopu” w te­le­wi­zji, do dys­po­zy­cji zo­sta­je jesz­cze stro­na www.sport.tvp.pl, gdzie znaj­dzie­cie wszyst­kie ar­chi­wal­ne wydania.

Print Friendly, PDF & Email