Aktualności

Skoki w TVP Sport

23 sierpnia 2010 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Już ju­tro (wto­rek, 24 sierp­nia br.) o go­dzi­nie 18:45 wy­emi­to­wa­ny zo­sta­nie ko­lej­ny pre­mie­ro­wy od­ci­nek ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop”. Na an­te­nie TVP Sport obej­rzy­my re­la­cję z Mistrzostw Polski w Skokach Przez Przeszkody – im­pre­zy któ­ra za­koń­czy­ła się w mi­nio­ny week­end na hi­po­dro­mie KJ Sielanka w Warce.

Zapraszamy tak­że na emi­sje po­wtór­ko­we w ter­mi­na­ch:

  • śro­da, 26 sierp­nia br., go­dz. 23:15 oraz
  • pią­tek, 28 sierp­nia br., go­dz. 16:00

Wszystkich en­tu­zja­stów spor­tów kon­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my przed te­le­wi­zo­ry!
Zobaczcie kto i w ja­kim sty­lu się­gnął po me­da­le. Kto zo­stał naj­lep­szym skocz­kiem 2010 spo­śród ju­nio­rów, mło­dy­ch jeźdź­ców i se­nio­rów.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube