Aktualności

„Galop” w telewizorze

21 września 2010 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, ·

Następny od­ci­nek ma­ga­zy­nu jeź­dziec­kie­go „Galop” przed na­mi. Dzisiaj (21 wrze­śnia br.) o godz. 22:30 na an­te­nie TVP Sport zo­ba­czy­my m.in. re­la­cję z Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach ro­ze­gra­nych w Łącku; wro­cław­ską ga­lę ujeż­dże­nio­wą, czy­li CDI; za­wi­ta­my na cham­pio­na­cie ko­ni zim­no­krwi­stych w Kętrzynie; po­dej­rzy­my za­przę­gow­ców ry­wa­li­zu­ją­cych na Farmie Sielanka i po­roz­ma­wia­my ze srebr­nym me­da­li­stą Mistrzostw Świata Bartkiem Kwiatkiem. A na de­ser pre­zen­ta­cja za­wod­ni­ków, któ­rzy bę­dą re­pre­zen­to­wa­li nasz Kraj na WEG Kentucky 2010 oraz… kon­na pielgrzymka.
Dołączcie Państwo do gro­na sym­pa­ty­ków „Galopu” i za­siądź­cie dzi­siaj przed telewizorami.

Macie do wy­bo­ru tak­że trzy powtórki!

TERMINY EMISYJNE „Galopu” w TVP Sport:

  • Wtorek, 21 wrze­śnia, go­dzi­na 22:30 – PREMIERA!
  • Środa, 22 wrze­śnia, go­dzi­na 08:05 oraz 15:00
  • Sobota, 25 wrze­śnia, go­dzi­na 12:15
Print Friendly, PDF & Email