Aktualności

Dofinansowania wystaw klaczek zimnokrwistych w 2011 roku

17 czerwca 2011 · Kategoria: Finansowanie, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni przed­sta­wia za­sa­dy or­ga­ni­za­cji wy­staw kla­czek zim­no­krwi­stych w 2011 ro­ku do­fi­nan­so­wa­nych z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego oraz z Funduszy PZHK i OZHK.

 • wiek: od 10 do 20 mies.
 • uro­dzo­ne w Polsce, speł­nia­ją­ce ro­do­wo­do­we wa­run­ki wpi­su do Księgi Głównej, pasz­port wy­sta­wio­ny przez wła­ści­wy OZHK/​WZHK
 • oce­na ko­mi­syj­na na usta­lo­nych, zor­ga­ni­zo­wa­nych wy­sta­wach w OZHK/​WZHK
 • licz­ba kla­czek na jed­nej wy­sta­wie mi­ni­mum 15 szt.
 • miej­sca, ter­mi­ny wy­staw oraz li­mit licz­bo­wy kla­czy, któ­re mo­gą wziąć udział w wy­sta­wach OZHK/​WZHK:
  • Białystok – 90 szt. (Jasionówka 10.07, Suchowola 14.07, Nowogród 20.07, Podgórze 19.07)
  • Warszawa – 85 szt. (4 wy­sta­wy, w tym jed­na wspól­na z OZHK Kielce: Sochaczew 29.08, Garwolin 10.07, Kozienice 3.07, Bałtów 13.08)
  • Malbork – 70 szt. (Kwidzyn 7.07, SO Starogard Gdański 8.07, Sępolno 9.07)
  • Olsztyn – 50 szt. (Kętrzyn 6.08, ODR Olsztyn 7.08)
  • Lublin – 50 szt. (Orchówek 17.08, Lubenka 23.08, Biała 30.08)
  • Bydgoszcz – 25 szt. (SK Nowe Jankowice 19.07)
  • Łódź – 15 szt. (SO Bogusławice 2.07)
  • Rzeszów – 15 szt. (Oleszyce 17.07)
 • Skala ocen na prze­glą­dach do 50 pkt., co 0,5 pkt. (typ 1-​10, po­krój 1-​10, stęp 1-​10, kłus 1-​10, wra­że­nie ogól­ne, przy­go­to­wa­nie do wy­sta­wy, pre­zen­ta­cja 1-​10), gdzie:
  10 pkt. – oce­na wybitna 5 pkt. – dostateczna
  9 pkt. – bar­dzo dobra 4 pkt. – niedostateczna
  8 pkt. – dobra 3 pkt. – pra­wie zła
  7 pkt. – dość dobra 2 pkt. – zła
  6 pkt. – zadowalająca 1 pkt. – bar­dzo zła

  Minimalna licz­ba punk­tów do uzy­ska­nia pre­mii – 38 punktów.
  Wysokość pre­mii PZHK i OZHK – 125 zł.

Print Friendly, PDF & Email