Aktualności

Wymagana dokumentacja do użycia nasienia

29 grudnia 2011 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy hodowlane, ·

Polski Związek Hodowców Koni w związ­ku z Decyzją Komisji 96/​79/​WE i Art.26 ust.1 usta­wy z dnia 29 czerw­ca 2007 r. o or­ga­ni­za­cji ho­dow­li i roz­ro­dzie zwie­rząt go­spo­dar­skich z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi, in­for­mu­je, że każ­da par­tia na­sie­nia po­win­na być za­opa­trzo­na w do­ku­ment han­dlo­wy zawierający:

  • da­ne umoż­li­wia­ją­ce iden­ty­fi­ka­cję daw­cy lub daw­ców nasienia,
  • ter­min po­bra­nia lub pro­duk­cji nasienia,
  • in­for­ma­cję o pro­du­cen­cie i od­bior­cy nasienia,

mo­że to być: „Świadectwo zdro­wia” dla zwie­rząt w han­dlu we­wnątrz­w­spól­no­to­wym lub „Świadectwo zoo­tech­nicz­ne” dla na­sie­nia za­re­je­stro­wa­nych ko­nio­wa­tych (do­ty­czy to na­sie­nia ogie­rów za­gra­nicz­nych oraz ho­dow­li krajowej).

W związ­ku z po­wyż­szym od 01 stycz­nia 2012, aby otrzy­mać z OZHK/​WZHK dru­ki „Świadectw una­sien­nie­nia kla­czy” na­le­ży prze­słać do Polskiego Związku Hodowców Koni (Dział Ksiąg Stadnych i Identyfikacji) jed­no z wy­żej wy­mie­nio­nych do­ku­men­tów da­nej par­tii na­sie­nia. Po za­re­je­stro­wa­niu w PZHK, wła­ści­ciel na­sie­nia otrzy­ma z OZHK dru­ki „Świadectw una­sien­nie­nia klaczy”.

Podsumowując – pro­ce­du­ra do­pusz­cza­nia do roz­ro­du na­sie­nia ogie­rów za­gra­nicz­nych: jak do tej po­ry, za­in­te­re­so­wa­ni spro­wa­dze­niem na­sie­nia ogie­ra za­gra­nicz­nej ho­dow­li i je­go wpi­sem do pol­skiej księ­gi pół­krwi, prze­sy­ła­ją od­po­wied­nie do­ku­men­ty do PZHK, gdzie we­ry­fi­ko­wa­ne są je­go do­ko­na­nia użyt­ko­we i ho­dow­la­ne. Jeżeli speł­nia wy­ma­ga­nia jed­nej z pol­skich ksiąg i na­sie­nie zo­sta­je spro­wa­dzo­ne do Polski to do każ­dej par­tii na­sie­nia mu­si zo­stać do­łą­czo­ne „Świadectwo zdro­wia” lub „Świadectwo zoo­tech­nicz­ne”, we­ry­fi­ko­wa­ne przez Dział Ksiąg Stadnych i Identyfikacji.

Print Friendly, PDF & Email