Aktualności

Jesienna sesja Stowarzyszenia Miłośników Powozów i Zaprzęgów

31 lipca 2012 · Kategoria: Inne imprezy, Powożenie, ·

Jagodne – Budziska – Warszawa
29-​30 września 2012 r.

 

Potrzeba zor­ga­ni­zo­wa­nia te­go ty­pu se­sji wy­ni­ka z ko­niecz­no­ści za­cho­wa­nia pew­nej sy­me­trii dla pod­sta­wo­wych po­jęć za­war­tych w ty­tu­le na­sze­go Stowarzyszenia. Wszystkie do­tych­cza­so­we spo­tka­nia po­świę­co­ne by­ły w wie­lo­wąt­ko­wym za­kre­sie me­ry­to­rycz­nym za­byt­ko­wym po­jaz­dom kon­nym, po­dob­ny cha­rak­ter też mia­ły wszyst­kie wy­ciecz­ki or­ga­ni­zo­wa­ne przez Stowarzyszenie. Przychodzi więc czas na prze­su­nię­cie ak­cen­tu na­szych za­in­te­re­so­wań nie­co w kie­run­ku sty­lo­wych za­przę­gów i tra­dy­cyj­ne­go po­wo­że­nia, tym bar­dziej że w na­szym gro­nie są oso­by ży­wo za­in­te­re­so­wa­ne roz­wo­jem tej dys­cy­pli­ny oraz ry­su­ją się pew­ne per­spek­ty­wy nie tyl­ko na uczest­nic­two pol­skich za­przę­gów w kon­kur­sach w za­chod­niej Europie, ale rów­nież or­ga­ni­za­cji ta­kich kon­kur­sów w Polsce. Wydaje się też, że pod­sta­wo­wą wie­dzę o użyt­ko­wa­niu ko­ni, za­przę­ga­niu i po­wo­że­niu wi­nien po­sia­dać z na­tu­ry rze­czy każ­dy ko­lek­cjo­ner po­jaz­dów kon­nych, na­wet je­śli nie od­da­je się prak­tycz­ne­mu po­wo­że­niu. Mam na­dzie­ję, że pro­po­no­wa­ny pro­gram oka­że się rów­nie atrak­cyj­ny jak wy­peł­nia­ją­cy kon­kret­ne po­trze­by poznawcze.

Andrzej Novák-​Zempliński

Regulamin Stowarzyszenia – do pobrania

PROGRAM SPOTKANIA

Sobota, 29 września 2012 r.

JAGODNE, Centrum Treningowe Koni

  • Godz. 11:00 – Blok teo­re­tycz­ny z po­ka­za­mi prak­tycz­ny­mi po­pro­wa­dzi Ireneusz Kozłowski. W ca­ło­ści po­świę­co­ny bę­dzie pod­sta­wo­wej wie­dzy o użyt­ko­wa­niu ko­ni, za­przę­ga­niu i po­wo­że­niu. Pokaz obej­mie za­przę­ga­nie i po­wo­że­nie pa­rą, po­je­dyn­ką oraz tan­de­mem. Przy oka­zji tan­de­mu omó­wio­ne zo­sta­ną za­sa­dy po­wo­że­nia czwór­ką (trzy­ma­nie lejc i uży­cie bata).
  • Godz. 13:00-14:00 – Lunch.
  • Po lun­chu prze­jazd do Budzisk, k/​Halinowa – ok. 45 min. (56 km)

BUDZISKA, Stadnina Koni Krzysztofa Szustera

  • Godz. 15:00 – Prezentacja zbio­rów Krzysztofa Szustera, po­jaz­dy kon­ne, uprzę­że i ak­ce­so­ria, ze­spół kon­nych po­jaz­dów pożarniczych.
  • Godz. 16:30 – Pokaz pię­cio­kon­ne­go za­przę­gu z bre­kiem ksią­żąt Sanguszków z Gummnisk, któ­ry star­to­wał i od­niósł suk­ce­sy w te­go­rocz­nych kon­kur­sach tra­dy­cyj­ne­go po­wo­że­nia w Cuts, Francja. Pokaz bę­dzie obej­mo­wał za­przę­ga­nie i krót­ki prze­jazd wraz z ele­men­ta­mi kon­kur­su zręcz­no­ści po­wo­że­nia oraz wyprzęganie.
  • Po po­ka­zie prze­jazd do Ośrodka Jazdy Konnej w Sokólach, k/​Stanisławowa, ok. 20 km.

SOKÓLE, Ośrodek Jazdy Konnej

  • Godz. 18:30 – Rozpoczęcie wie­czo­ru wspo­mnień. W pierw­szej czę­ści wspo­mnie­nia z Cuts obej­mu­ją­ce pół­rocz­ny okres przy­go­to­wań do kon­kur­su oraz wy­stęp za­przę­gu Krzysztofa Szustera ilu­stro­wa­ny licz­ny­mi zdję­cia­mi i fil­mem. Po wspól­nej ko­la­cji – w dru­giej czę­ści wspo­mnień, re­la­cja Krzysztofa Olczaka z nie­zwy­kle uda­nej wy­ciecz­ki do Bawarii z du­żą ilo­ścią zna­ko­mi­tych zdjęć.

Niedziela, 30 września 2012 r.

WARSZAWA, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

  • Godz. 10:00 – Prezentacja zbio­rów Działu Jeździectwa oraz przed­sta­wie­nie per­spek­tyw dal­sze­go roz­wo­ju Muzeum – przed­sta­wi dyr. Piotr Hubert Świda. Zakończenie se­sji ok. godz. 13-tej.

INFORMACJE DOJAZDOWE:

Jagodne 45 znaj­du­je się przy szo­sie E 30 (2), 12 km za Kałuszynem po le­wej stronie.
Kontakt: Irek Kozłowski – 0-​604-​789-​199, 0-501-277-627.
Są moż­li­wo­ści noc­le­go­we w Jagodnem lub w oko­li­cy dla osób, któ­re chcia­ły­by za­mó­wić noc­leg z piąt­ku na so­bo­tę. Koszt lun­chu w Jagodnem – ok. 40 zł/​osoba.

Budziska po­ło­żo­ne są na pół­noc od m. Halinów (zjazd z E 30 na pra­wo za m. Dębe Wielkie, ja­dąc w kie­run­ku Warszawy), na pra­wo za m. Długa Szlachecka.
Kontakt: Krzysztof Szuster – 0-600-404-150.

Ośrodek Jazdy Konnej w Sokólach jest po­ło­żo­ny za Stanisławowem, ok. 20 km na wschód od Budzisk, dro­gą nr 637.
Kontakt: Waldemar Zientek – 0-601-251-272.
Nocleg w po­ko­jach 1, 2, 3 oso­bo­wych, koszt po­ko­ju ze śnia­da­niem 200 zł bez wzglę­du na ilość osób. Koszt wspól­nej ko­la­cji w Ośrodku – ?

Dojazd z m. Sokóle do Warszawy dro­gą 637 na wschód, ok. 45 km., kie­ro­wać się na Centrum, zjazd z Trasy Łazienkowskiej za mo­stem na Wiśle w kie­run­ku Wilanowa (na po­łu­dnie). Dojazd do Łazienek Królewskich ul. Szwoleżerów (dru­gie świa­tła na pra­wo) lub ul. 29 Listopada, na­stęp­na w pra­wo za światłami.
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa usy­tu­owa­ne jest za Pałacem Myślewickim.

Print Friendly, PDF & Email