Aktualności

Jesienna sesja Stowarzyszenia Miłośników Powozów i Zaprzęgów

31 lipca 2012 · Kategoria: Inne imprezy, Powożenie, ·

Jagodne - Budziska - Warszawa
29-30 wrze­śnia 2012 r.

 

Potrzeba zor­ga­ni­zo­wa­nia tego typu sesji wynika z koniecz­no­ści zacho­wa­nia pew­nej syme­trii dla pod­sta­wo­wych pojęć zawar­tych w tytule naszego Stowarzyszenia. Wszystkie dotych­cza­sowe spo­tka­nia poświę­cone były w wie­lo­wąt­ko­wym zakre­sie mery­to­rycz­nym zabyt­ko­wym pojaz­dom kon­nym, podobny cha­rak­ter też miały wszyst­kie wycieczki orga­ni­zo­wane przez Stowarzyszenie. Przychodzi więc czas na prze­su­nię­cie akcentu naszych zain­te­re­so­wań nieco w kie­runku sty­lo­wych zaprzę­gów i tra­dy­cyj­nego powo­że­nia, tym bar­dziej że w naszym gro­nie są osoby żywo zain­te­re­so­wane roz­wo­jem tej dys­cy­pliny oraz rysują się pewne per­spek­tywy nie tylko na uczest­nic­two pol­skich zaprzę­gów w kon­kur­sach w zachod­niej Europie, ale rów­nież orga­ni­za­cji takich kon­kur­sów w Polsce. Wydaje się też, że pod­sta­wową wie­dzę o użyt­ko­wa­niu koni, zaprzę­ga­niu i powo­że­niu winien posia­dać z natury rze­czy każdy kolek­cjo­ner pojaz­dów kon­nych, nawet jeśli nie oddaje się prak­tycz­nemu powo­że­niu. Mam nadzieję, że pro­po­no­wany pro­gram okaże się rów­nie atrak­cyjny jak wypeł­nia­jący kon­kretne potrzeby poznawcze.

Andrzej Novák-Zempliński

Regulamin Stowarzyszenia - do pobrania

PROGRAM SPOTKANIA

Sobota, 29 wrze­śnia 2012 r.

JAGODNE, Centrum Treningowe Koni

 • Godz. 11:00 - Blok teo­re­tyczny z poka­zami prak­tycz­nymi popro­wa­dzi Ireneusz Kozłowski. W cało­ści poświę­cony będzie pod­sta­wo­wej wie­dzy o użyt­ko­wa­niu koni, zaprzę­ga­niu i powo­że­niu. Pokaz obej­mie zaprzę­ga­nie i powo­że­nie parą, poje­dynką oraz tan­de­mem. Przy oka­zji tan­demu omó­wione zostaną zasady powo­że­nia czwórką (trzy­ma­nie lejc i uży­cie bata).
 • Godz. 13:00-14:00 - Lunch.
 • Po lun­chu prze­jazd do Budzisk, k/Halinowa - ok. 45 min. (56 km)

BUDZISKA, Stadnina Koni Krzysztofa Szustera

 • Godz. 15:00 - Prezentacja zbio­rów Krzysztofa Szustera, pojazdy konne, uprzęże i akce­so­ria, zespół kon­nych pojaz­dów pożarniczych.
 • Godz. 16:30 - Pokaz pię­cio­kon­nego zaprzęgu z bre­kiem ksią­żąt Sanguszków z Gummnisk, który star­to­wał i odniósł suk­cesy w tego­rocz­nych kon­kur­sach tra­dy­cyj­nego powo­że­nia w Cuts, Francja. Pokaz będzie obej­mo­wał zaprzę­ga­nie i krótki prze­jazd wraz z ele­men­tami kon­kursu zręcz­no­ści powo­że­nia oraz wyprzęganie.
 • Po poka­zie prze­jazd do Ośrodka Jazdy Konnej w Sokólach, k/Stanisławowa, ok. 20 km.

SOKÓLE, Ośrodek Jazdy Konnej

 • Godz. 18:30 - Rozpoczęcie wie­czoru wspo­mnień. W pierw­szej czę­ści wspo­mnie­nia z Cuts obej­mu­jące pół­roczny okres przy­go­to­wań do kon­kursu oraz występ zaprzęgu Krzysztofa Szustera ilu­stro­wany licz­nymi zdję­ciami i fil­mem. Po wspól­nej kola­cji - w dru­giej czę­ści wspo­mnień, rela­cja Krzysztofa Olczaka z nie­zwy­kle uda­nej wycieczki do Bawarii z dużą ilo­ścią zna­ko­mi­tych zdjęć.

Niedziela, 30 wrze­śnia 2012 r.

WARSZAWA, Muzeum Łowiec­twa i Jeździectwa

 • Godz. 10:00 - Prezentacja zbio­rów Działu Jeździectwa oraz przed­sta­wie­nie per­spek­tyw dal­szego roz­woju Muzeum - przed­stawi dyr. Piotr Hubert Świda. Zakończenie sesji ok. godz. 13-tej.

INFORMACJE DOJAZDOWE:

Jagodne 45 znaj­duje się przy szo­sie E 30 (2), 12 km za Kałuszynem po lewej stro­nie.
Kontakt: Irek Kozłowski - 0-604-789-199, 0-501-277-627.
Są moż­li­wo­ści noc­le­gowe w Jagodnem lub w oko­licy dla osób, które chcia­łyby zamó­wić noc­leg z piątku na sobotę. Koszt lun­chu w Jagodnem - ok. 40 zł/osoba.

Budziska poło­żone są na pół­noc od m. Halinów (zjazd z E 30 na prawo za m. Dębe Wielkie, jadąc w kie­runku Warszawy), na prawo za m. Długa Szlachecka.
Kontakt: Krzysztof Szuster - 0-600-404-150.

Ośrodek Jazdy Konnej w Sokólach jest poło­żony za Stanisławowem, ok. 20 km na wschód od Budzisk, drogą nr 637.
Kontakt: Waldemar Zientek - 0-601-251-272.
Nocleg w poko­jach 1, 2, 3 oso­bo­wych, koszt pokoju ze śnia­da­niem 200 zł bez względu na ilość osób. Koszt wspól­nej kola­cji w Ośrodku - ?

Dojazd z m. Sokóle do Warszawy drogą 637 na wschód, ok. 45 km., kie­ro­wać się na Centrum, zjazd z Trasy Łazien­kow­skiej za mostem na Wiśle w kie­runku Wilanowa (na połu­dnie). Dojazd do Łazie­nek Królewskich ul. Szwoleżerów (dru­gie świa­tła na prawo) lub ul. 29 Listopada, następna w prawo za świa­tłami.
Muzeum Łowiec­twa i Jeździectwa usy­tu­owane jest za Pałacem Myślewickim.

120 Lat Polskiego Związku Hodowców Koni
 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube