Aktualności

Jesienna sesja Stowarzyszenia Miłośników Powozów i Zaprzęgów

31 lipca 2012 · Kategoria: Inne imprezy, Powożenie, ·

Jagodne – Budziska – Warszawa
29-​30 września 2012 r.

 

Potrzeba zor­ga­ni­zo­wa­nia tego typu se­sji wy­nika z ko­niecz­no­ści za­cho­wa­nia pew­nej sy­me­trii dla pod­sta­wo­wych po­jęć za­war­tych w ty­tule na­szego Stowarzyszenia. Wszystkie do­tych­cza­sowe spo­tka­nia po­świę­cone były w wie­lo­wąt­ko­wym za­kre­sie me­ry­to­rycz­nym za­byt­ko­wym po­jaz­dom kon­nym, po­dobny cha­rak­ter też miały wszyst­kie wy­cieczki or­ga­ni­zo­wane przez Stowarzyszenie. Przychodzi więc czas na prze­su­nię­cie ak­centu na­szych za­in­te­re­so­wań nieco w kie­runku sty­lo­wych za­przę­gów i tra­dy­cyj­nego po­wo­że­nia, tym bar­dziej że w na­szym gro­nie są osoby żywo za­in­te­re­so­wane roz­wo­jem tej dys­cy­pliny oraz ry­sują się pewne per­spek­tywy nie tylko na uczest­nic­two pol­skich za­przę­gów w kon­kur­sach w za­chod­niej Europie, ale rów­nież or­ga­ni­za­cji ta­kich kon­kur­sów w Polsce. Wydaje się też, że pod­sta­wową wie­dzę o użyt­ko­wa­niu koni, za­przę­ga­niu i po­wo­że­niu wi­nien po­sia­dać z na­tury rze­czy każdy ko­lek­cjo­ner po­jaz­dów kon­nych, na­wet je­śli nie od­daje się prak­tycz­nemu po­wo­że­niu. Mam na­dzieję, że pro­po­no­wany pro­gram okaże się rów­nie atrak­cyjny jak wy­peł­nia­jący kon­kretne po­trzeby po­znaw­cze.

Andrzej Novák-​Zempliński

Regulamin Stowarzyszenia – do pobrania

PROGRAM SPOTKANIA

Sobota, 29 września 2012 r.

JAGODNE, Centrum Treningowe Koni

 • Godz. 11:00 – Blok teo­re­tyczny z po­ka­zami prak­tycz­nymi po­pro­wa­dzi Ireneusz Kozłowski. W ca­ło­ści po­świę­cony bę­dzie pod­sta­wo­wej wie­dzy o użyt­ko­wa­niu koni, za­przę­ga­niu i po­wo­że­niu. Pokaz obej­mie za­przę­ga­nie i po­wo­że­nie parą, po­je­dynką oraz tan­de­mem. Przy oka­zji tan­demu omó­wione zo­staną za­sady po­wo­że­nia czwórką (trzy­ma­nie lejc i uży­cie bata).
 • Godz. 13:00-14:00 – Lunch.
 • Po lun­chu prze­jazd do Budzisk, k/​Halinowa – ok. 45 min. (56 km)

BUDZISKA, Stadnina Koni Krzysztofa Szustera

 • Godz. 15:00 – Prezentacja zbio­rów Krzysztofa Szustera, po­jazdy konne, uprzęże i ak­ce­so­ria, ze­spół kon­nych po­jaz­dów po­żar­ni­czych.
 • Godz. 16:30 – Pokaz pię­cio­kon­nego za­przęgu z bre­kiem ksią­żąt Sanguszków z Gummnisk, który star­to­wał i od­niósł suk­cesy w te­go­rocz­nych kon­kur­sach tra­dy­cyj­nego po­wo­że­nia w Cuts, Francja. Pokaz bę­dzie obej­mo­wał za­przę­ga­nie i krótki prze­jazd wraz z ele­men­tami kon­kursu zręcz­no­ści po­wo­że­nia oraz wy­przę­ga­nie.
 • Po po­ka­zie prze­jazd do Ośrodka Jazdy Konnej w Sokólach, k/​Stanisławowa, ok. 20 km.

SOKÓLE, Ośrodek Jazdy Konnej

 • Godz. 18:30 – Rozpoczęcie wie­czoru wspo­mnień. W pierw­szej czę­ści wspo­mnie­nia z Cuts obej­mu­jące pół­roczny okres przy­go­to­wań do kon­kursu oraz wy­stęp za­przęgu Krzysztofa Szustera ilu­stro­wany licz­nymi zdję­ciami i fil­mem. Po wspól­nej ko­la­cji – w dru­giej czę­ści wspo­mnień, re­la­cja Krzysztofa Olczaka z nie­zwy­kle uda­nej wy­cieczki do Bawarii z dużą ilo­ścią zna­ko­mi­tych zdjęć.

Niedziela, 30 września 2012 r.

WARSZAWA, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa

 • Godz. 10:00 – Prezentacja zbio­rów Działu Jeździectwa oraz przed­sta­wie­nie per­spek­tyw dal­szego roz­woju Muzeum – przed­stawi dyr. Piotr Hubert Świda. Zakończenie se­sji ok. godz. 13-​tej.

INFORMACJE DOJAZDOWE:

Jagodne 45 znaj­duje się przy szo­sie E 30 (2), 12 km za Kałuszynem po le­wej stro­nie.
Kontakt: Irek Kozłowski – 0-​604-​789-​199, 0-​501-​277-​627.
Są moż­li­wo­ści noc­le­gowe w Jagodnem lub w oko­licy dla osób, które chcia­łyby za­mó­wić noc­leg z piątku na so­botę. Koszt lun­chu w Jagodnem – ok. 40 zł/​osoba.

Budziska po­ło­żone są na pół­noc od m. Halinów (zjazd z E 30 na prawo za m. Dębe Wielkie, ja­dąc w kie­runku Warszawy), na prawo za m. Długa Szlachecka.
Kontakt: Krzysztof Szuster – 0-​600-​404-​150.

Ośrodek Jazdy Konnej w Sokólach jest po­ło­żony za Stanisławowem, ok. 20 km na wschód od Budzisk, drogą nr 637.
Kontakt: Waldemar Zientek – 0-​601-​251-​272.
Nocleg w po­ko­jach 1, 2, 3 oso­bo­wych, koszt po­koju ze śnia­da­niem 200 zł bez względu na ilość osób. Koszt wspól­nej ko­la­cji w Ośrodku – ?

Dojazd z m. Sokóle do Warszawy drogą 637 na wschód, ok. 45 km., kie­ro­wać się na Centrum, zjazd z Trasy Łazienkowskiej za mo­stem na Wiśle w kie­runku Wilanowa (na po­łu­dnie). Dojazd do Łazienek Królewskich ul. Szwoleżerów (dru­gie świa­tła na prawo) lub ul. 29 Listopada, na­stępna w prawo za świa­tłami.
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa usy­tu­owane jest za Pałacem Myślewickim.

 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube