Aktualności

Media o koniach!

14 września 2012 · Kategoria: Konie i jeździectwo w mediach, ·

Zapraszamy do no­wo utwo­rzo­nej za­kład­ki na na­szej stro­nie – Media o koniach. Będziemy sta­rać się za­miesz­czać w niej in­for­ma­cje zna­le­zio­ne w me­diach po­za bran­żo­wych. Mamy na­dzie­ję, że spodo­ba się Państwu ta no­wa funk­cjo­nal­ność na­szej strony.

Print Friendly, PDF & Email