Aktualności

Wielki Tydzień Pompadour

18 września 2012 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW, · Rasa:

W ostat­nią nie­dzie­lę we Francji za­koń­czył się „Wielki Tydzień Pompadour” – jed­no z naj­więk­szy­ch wy­da­rzeń sportowo-​hodowlanych w tym kra­ju. Między 10 a 16 wrze­śnia na ogrom­nym te­re­nie stad­ni­ny pań­stwo­wej w Pompadour od­był się Finał Mistrzostw Francji Młodych Koni i Kuców w WKKW, za­wo­dy mię­dzy­na­ro­do­we mło­dy­ch ko­ni w WKKW oraz Krajowy Czempionat Hodowlany ko­ni Anglo-​Arabskich. Konkursy WKKW od­by­wa­ły się w ka­te­go­ria­ch wie­ko­wy­ch 4, 5, 6 i 7 lat, na­to­mia­st w czem­pio­na­cie ho­dow­la­nym oce­nie pod­le­ga­ły źre­bię­ta pod mat­ka­mi, ogie­ry i kla­cze 2-​letnie, ogie­ry, kla­cze i wa­ła­chy 3-​letnie oraz kla­cze stad­ne ze źre­bię­ta­mi.

Mamy przy­jem­no­ść prze­ka­zać Państwu wia­do­mo­ść, iż 4 miej­sce w Mistrzostwach Francji Młodych Koni w WKKW w ka­te­go­rii ko­ni 5-​letnich za­ję­ła ma­ło­pol­ska kla­cz Birma (Emetyt – Biesiada/​First des Termes) hod. SK Walewice, wł. Andreas Gygax. Birma po­sia­da 37,74 % krwi arab­skiej i speł­nia ro­do­wo­do­we wa­run­ki Międzynarodowej Konfederacji Koni Anglo-​Arabskich (CIAA), dla­te­go na are­na­ch eu­ro­pej­ski­ch re­pre­zen­tu­je ra­sę Anglo-​Arabską.
Po pierw­szy­ch 2 dnia­ch za­wo­dów tzn. po oce­nie pły­to­wej i ujeż­dże­niu Birma pla­so­wa­ła się na 3 miej­scu. Niestety zrzut­ka, któ­rą za­li­czy­ła pod­czas sko­ków przez prze­szko­dy prze­su­nę­ła ją osta­tecz­nie na czwar­tą lo­ka­tę. Thomas Carlile do­sia­da­ją­cy Birmę wy­grał ka­te­go­rię ko­ni 5-​letnich na ogie­rze Tenareze AACR (Jaguar Mail – Utopie du Maury/​Quatar de Plape), jak rów­nież ka­te­go­rię ko­ni 4-​letnich na ogie­rze Upsilon AACR (Canturo – O’Vive/Fusain du Defey).

Zapraszamy do obej­rze­nia fil­mu z prze­jaz­du Birmy na par­ku­rze.

Szczegółowe wy­ni­ki Mistrzostw Francji Młodych Koni znaj­du­ją się na stro­nie www.semaine-pompadour.com.

Foto-​Galeria:

[Not a va­lid tem­pla­te]

fot. Agnieszka Szymańska

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube