Aktualności

Zmiany w programach hodowlanych koni ras sp, wlkp i m

5 października 2012 · Kategoria: Programy hodowlane, Zakłady Treningowe, · Rasa: ,,

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło wpro­wa­dze­nie na­stę­pu­ją­cy­ch zmian w pro­gra­ma­ch ho­dow­la­ny­ch, któ­re obo­wią­zy­wać bę­dą od dnia 1 stycz­nia 2014 r.:

ob­li­ga­to­ryj­ne pró­by dziel­no­ści kla­czy sp i wlkp bę­dą obo­wią­zy­wać wszyst­kie kla­cze ubie­ga­ją­ce się o wpis do księ­gi od 2014 ro­ku

 1. kla­cz ra­sy wlkp i sp przy­stę­pu­ją­ca do pró­by dziel­no­ści i pre­ten­du­ją­ca do wpi­su do księ­gi nie mu­si po­sia­dać świa­dec­twa po­kry­cia (obo­wią­zu­je od ro­ku 2014.)
 2. przez pierw­sze 2 la­ta trwa­nia obo­wiąz­ko­wy­ch po­lo­wy­ch prób wierz­cho­wy­ch, mi­ni­mal­na licz­ba kla­czy sp i wlkp przy­stę­pu­ją­cy­ch do te­stu wy­no­si 5 sztuk, aby po ty­ch 2 la­ta­ch wzro­snąć do min. 10 sztuk (od 2016)
 3. przez pierw­sze 2 la­ta trwa­nia obo­wiąz­ko­wy­ch po­lo­wy­ch prób za­przę­go­wy­ch, mi­ni­mal­na licz­ba kla­czy sp i wlkp przy­stę­pu­ją­cy­ch do te­stu wy­no­si 3 sztu­ki, aby po ty­ch 2 la­ta­ch wzro­snąć do min. 5 sztuk (od 2016)
 4. wiek kla­czy – po wpro­wa­dze­niu obo­wiąz­ko­wy­ch prób dziel­no­ści (za­rów­no po­lo­wy­ch, jak i sta­cjo­nar­ny­ch) kla­cz wlkp i sp bez wzglę­du na wiek mo­że zo­stać pod­da­na pró­bie, a od wy­ni­ku koń­co­we­go pró­by dziel­no­ści nie bę­dą odej­mo­wa­nie punk­ty kla­czom ze wzglę­du na wiek
 5. zo­sta­ła opra­co­wa­na no­wa ska­la ocen koń­co­wy­ch po­lo­wej pró­by dziel­no­ści kla­czy sp i wlkp od 2014 r.:
  wyb. 45-​50 pkt.
  bdb. 40-44,99 pkt.
  do­bra 35-39,99 pkt.
  do­st. 30-34,99 pkt.
  mier­na 25-29,99 pkt.
  ndst. po­ni­żej 25 pkt.
 6. kla­cz, któ­ra otrzy­ma oce­nę nie­do­sta­tecz­ną mo­że pró­bę po­lo­wą po­wta­rzać bez ogra­ni­czeń cza­so­wy­ch
 7. aby kla­cz zo­sta­ła wpi­sa­na do księ­gi mu­si ukoń­czyć po­lo­wą pró­bę z min. wy­ni­kiem mier­nym (min. 25 pkt.). Minimum to do­ty­czy kla­czy, któ­re bę­dą pod­le­ga­ły ob­li­ga­to­ryj­nym pró­bom dziel­no­ści (od 2014 r.)
 8. aby kla­cz zo­sta­ła wpi­sa­na do księ­gi mu­si ukoń­czyć sta­cjo­nar­ną pró­bę z min. wy­ni­kiem do­sta­tecz­nym (min. 45 pkt.). Ocena ta do­ty­czy ty­ch kla­czy, któ­re bę­dą pod­le­ga­ły ob­li­ga­to­ryj­nym pró­bom dziel­no­ści (od 2014 r.)
 9. kla­cz ho­dow­li za­gra­nicz­nej od ro­ku 2014 pod­le­ga ta­kim sa­mym za­sa­dom wpi­su do księ­gi sp lub wlkp jak kla­cz pol­skiej ho­dow­li. W uza­sad­nio­ny­ch przy­pad­ka­ch Komisje Księgi sp i wlkp mo­gą od­stą­pić od tej za­sa­dy, je­że­li da­na kla­cz zo­sta­ła po­zy­tyw­nie spraw­dzo­na na po­tom­stwie.
 10. aby ogier uzy­skał wpis do księ­gi na pod­sta­wie wy­ni­ku za­przę­go­wej pró­by dziel­no­ści mu­si uzy­skać na­stę­pu­ją­ce mi­ni­mal­ne wy­ni­ki koń­co­we z pró­by (obo­wią­zu­je od 15 czerw­ca 2012 r.):
  • ogie­ry ma­ści „ko­lo­ro­wy­ch” – 75 pkt.
  • ogie­ry ma­ści­ste – 85 pkt,
  • ogie­ry ho­dow­li za­gra­nicz­nej – 90 pkt.
  • oce­na ru­chu w stę­pie – nor­ma cza­su 4’00” (7,5 km/​h), czas dłuż­szy = dys­kwa­li­fi­ka­cja. Komisja oce­nia stęp w za­przę­gu w ska­li od 1 do 10 pkt.
  • oce­na ru­chu w kłu­sie – nor­ma cza­su 3’30” (17,1 km/​h), czas dłuż­szy = dys­kwa­li­fi­ka­cja. Komisja oce­nia kłus w za­przę­gu w ska­li od 1 do 10 pkt.
  • w pró­bie wy­trzy­ma­ło­ści – mi­ni­mum 500 m sta­no­wi pod­ło­że piasz­czy­ste
 11. Ogier ho­dow­li nie­miec­kiej w wie­ku od 3 do 6 lat (bą­dź na­sie­nie), któ­ry zdał wła­ści­wą pró­bę użyt­ko­wo­ści w kra­ju uro­dze­nia lub po­cho­dze­nia i na tej pod­sta­wie zo­stał do­pusz­czo­ny do roz­ro­du, mo­że uzy­skać w Polsce wpis do księ­gi na pod­sta­wie wy­ni­ków pró­by dziel­no­ści. Za wła­ści­wą pró­bę użyt­ko­wo­ści uzna­je się pró­bę po 70-​dniowym tre­nin­gu sta­cjo­nar­nym. Próbę tę ogie­ry mu­szą ukoń­czyć z wy­ni­kiem min. 120 pkt. in­dek­su war­to­ści ho­dow­la­nej sko­ko­wej lub ujeż­dże­nio­wej.
 12. Komisje sp, wlkp i m zde­cy­do­wa­ły, iż od ro­ku 2017 księ­gi wstęp­ne dla ko­ni ty­ch ras bę­dą za­mknię­te dla kla­czy od ma­tek NN. Prawo wpi­su bę­dą mia­ły je­dy­nie kla­cze po ogie­ra­ch wpi­sa­ny­ch do ksiąg, od ma­tek po ogie­ra­ch wpi­sa­ny­ch do ksiąg.
 13. do księ­gi mo­że zo­stać wpi­sa­ny koń, któ­ry w mo­men­cie opi­su po­cho­dzi od kla­czy nie­wpi­sa­nej do księ­gi, pod wa­run­kiem, że kla­cz ta zo­sta­ła wpi­sa­na do księ­gi przed ukoń­cze­niem przez te­go ko­nia (jej po­tom­ka) 36 mie­się­cy ży­cia.

Uzasadnienie

Wyzwaniem dla wszyst­ki­ch pol­ski­ch ho­dow­ców, wła­ści­cie­li ko­ni, ale tak­że Polskiego Związku Hodowców Koni są ob­li­ga­to­ryj­ne pró­by dziel­no­ści dla przy­szły­ch kla­czy sp i wlkp, wpro­wa­dza­ne od 2014 ro­ku. Przedsięwzięcie to je­st nie­mal nie­spo­ty­ka­ne w Europie i dla­te­go PZHK pró­bu­je zmo­dy­fi­ko­wać pro­gra­my prób dziel­no­ści kla­czy, tak, aby rze­tel­nie po­zwa­la­ły spraw­dzić przy­szłe klacze-​matki, ale jed­no­cze­śnie nie znie­chę­cać ho­dow­ców do dal­szej dzia­łal­no­ści ho­dow­la­nej, mi­mo cza­sów kry­zy­su.
Po ana­li­za­ch prze­pro­wa­dzo­ny­ch przez PZHK oraz roz­mo­wa­ch z człon­ka­mi Komisji Ksiąg Stadnych próg uzna­wa­nia ogie­rów po pró­bie za­przę­go­wy­ch zo­stał pod­wyż­szo­ny, aby do roz­ro­du nie tra­fia­ły prze­cięt­ne ogie­ry, jak to mia­ło miej­sce do­tych­czas.
Minimalna po­praw­ka do­ty­czą­ca uzna­wa­nia ogie­rów za­gra­nicz­ny­ch (lub na­sie­nia) w wie­ku 3-​6 lat je­st zwią­za­na z nie­wiel­ką ko­rek­tą prze­pi­sów do­ty­czą­cy­ch roz­gry­wa­nia prób dziel­no­ści w Niemczech.

 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube