Aktualności

Opłata za zgłoszenie ogiera/​nasienia do uznania

6 grudnia 2012 · Kategoria: Sprawy hodowlane, ·

Zarząd Polskiego Związku Hodowców Koni na ze­bra­niu dnia 22 li­sto­pa­da 2012 pod­jął de­cy­zję, że każ­do­ra­zo­we zgło­sze­nie ogie­ra ho­dow­li za­gra­nicz­nej (bądź na­sie­nia), któ­ry ma zo­stać uży­ty do do­sko­na­le­nia ras pół­krwi w jed­nej z ksiąg pro­wa­dzo­nych przez PZHK kosz­tu­je każ­do­ra­zo­wo 100 złotych.
Przy wpła­cie na kon­to bar­dzo pro­si­my o po­da­nie na­zwy ogie­ra.
Numer kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410.
Oplata ta bę­dzie obo­wią­zy­wać od mo­men­tu za­miesz­cze­nia te­go ko­mu­ni­ka­tu na na­szej stronie.

Print Friendly, PDF & Email