Aktualności

Zmiany w programach hodowlanych koni ras m, sp i wlkp

4 lutego 2013 · Kategoria: Programy hodowlane, Zakłady Treningowe, · Rasa: ,,

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło wpro­wa­dze­nie na­stę­pu­ją­cy­ch zmian w pro­gra­ma­ch ho­dow­la­ny­ch ko­ni ras m, sp i wlkp, któ­re obo­wią­zu­ją od dnia 1 stycz­nia 2013 r. oraz od 1 stycz­nia 2014 r.

 1. Zapis w re­gu­la­mi­nie wierz­cho­wej pró­by dziel­no­ści ogie­rów do­ty­czą­cy po­wtór­ne­go tre­nin­gu od 2013 r. ma otrzy­mać na­stę­pu­ją­ce brzmie­nie:

  „Ogier, któ­ry:

  • (pierw­szy pod­punkt usu­nię­ty)
  • zo­sta­nie wy­co­fa­ny przez wła­ści­cie­la przed koń­cem tre­nin­gu, z in­ne­go po­wo­du niż kon­tu­zja i/​lub cho­ro­ba
  • nie zda pró­by dziel­no­ści (oce­na nie­do­sta­tecz­na),
  • zda pró­bę dziel­no­ści, ale z wy­ni­kiem nie­wy­star­cza­ją­cym do wpi­su do księ­gi,

  mo­że przy­stą­pić do po­now­ne­go tre­nin­gu i pró­by w ro­ku na­stęp­nym, ale je­dy­nie w ZT o tym sa­mym pro­fi­lu w ja­kim był pod­da­wa­ny tre­nin­go­wi pier­wot­nie, pod wa­run­kiem, że speł­nia wy­ma­ga­nia do­ty­czą­ce wie­ku. W ta­kim wy­pad­ku wła­ści­ciel ogie­ra je­st zo­bo­wią­za­ny po­kryć cał­ko­wi­te kosz­ty po­now­ne­go tre­nin­gu. Wynik koń­co­wy pró­by dziel­no­ści ogie­ra po dru­gim sta­cjo­nar­nym tre­nin­gu je­st ob­ni­ża­ny o 10% i je­st wy­ni­kiem osta­tecz­nym (na­wet je­śli je­st gor­szy od wy­ni­ku uzy­ska­ne­go po pierw­szym sta­cjo­nar­nym tre­nin­gu). Właściciel, któ­ry bez uza­sad­nio­ny­ch przy­czyn, za­ak­cep­to­wa­ny­ch przez PZHK, wy­co­fa przed koń­cem tre­nin­gu ogie­ra, je­st zo­bo­wią­za­ny opła­cić ca­ło­ść kosz­tów tre­nin­gu.”

 2. Od 2013 r. próg bo­ni­ta­cji wy­ma­ga­nej przy wpi­sie kla­czy do księ­gi ra­sy Polski Koń Szlachetny Półkrwi zo­sta­nie ob­ni­żo­ny z 75 do 72 punk­tów.
 3. Od 2013 r. zo­sta­nie wpro­wa­dzo­na pró­ba dziel­no­ści kla­czy po sta­cjo­nar­nym 60-​dniowym tre­nin­gu za­przę­go­wym, na wzór tre­nin­gu i pró­by kla­czy ślą­ski­ch.
 4. Od 2013 r. wpro­wa­dzo­ny zo­sta­nie na­stę­pu­ją­cy za­pis do pro­gra­mów ho­dow­la­ny­ch ras szla­chet­ny­ch:

  „Za zgo­dą Komisji Księgi stad­nej, po­cho­dze­nie ko­nia mo­że być po­twier­dzo­ne na pod­sta­wie ba­dań mar­ke­rów ge­ne­tycz­ny­ch (DNA) wy­ko­na­ny­ch na koszt wła­ści­cie­la ko­nia”.

  Zapis do­ty­czy:

  1. ko­ni opi­sy­wa­ny­ch po ter­mi­nie okre­ślo­nym w roz­po­rzą­dze­niu 504/​2008, nie u ho­dow­cy i po­sia­da­ją­cy­ch „Świadectwo po­kry­cia kla­czy”;
  2. źre­biąt, któ­ry­ch oj­ciec w mo­men­cie kry­cia nie był wpi­sa­ny do księ­gi, a uzy­skał to pra­wo po uro­dze­niu źrebięcia.Po uisz­cze­niu opła­ty okre­ślo­nej przez pro­wa­dzą­ce­go księ­gę koń otrzy­ma ro­do­wód, któ­ry zo­sta­nie do­łą­czo­ny do pasz­por­tu.
 5. Od 2014 r., po­dob­nie jak w ra­sie wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, prze­sta­ną obo­wią­zy­wać ogra­ni­cze­nia wie­ko­we do­ty­czą­ce kla­czy ra­sy ma­ło­pol­skiej zda­ją­cy­ch sta­cjo­nar­ne i po­lo­we pró­by dziel­no­ści, a od wy­ni­ku koń­co­we­go pró­by dziel­no­ści nie bę­dą odej­mo­wa­nie punk­ty ze wzglę­du na wiek.
 6. Od 2014 r. kla­cz ra­sy ma­ło­pol­skiej pre­ten­du­ją­ca do wpi­su do księ­gi nie mu­si po­sia­dać źre­bię­cia ani być źreb­na.

Uzasadnienie

Dotychczasowy prze­pis do­ty­czą­cy ob­ni­że­nia wy­ni­ku pró­by dziel­no­ści ogie­ra po­wta­rza­ją­ce­go tre­ning z po­wo­du kon­tu­zji sta­wiał go na rów­ni z ogie­ra­mi, któ­re zo­sta­ły wy­co­fa­ne przez wła­ści­cie­la przed koń­cem tre­nin­gu, nie zda­ły pró­by dziel­no­ści lub zda­ły pró­bę z wy­ni­kiem nie­wy­star­cza­ją­cym do wpi­su do księ­gi. Należy sko­ry­go­wać ten za­pis, aby roz­róż­nić ogie­ry po­wta­rza­ją­ce tre­ning z po­wo­du sła­bej ja­ko­ści od ko­ni do­bry­ch, po­wta­rza­ją­cy­ch pró­bę z przy­czyn nie­za­leż­ny­ch.
Zmiany do­ty­czą­ce sta­cjo­nar­ny­ch i po­lo­wy­ch prób dziel­no­ści kla­czy ma­ją na ce­lu upo­wszech­nie­nie prób wśród ho­dow­ców.
Możliwość uzna­nia za ho­dow­la­ne źre­bię­cia bez świa­dec­twa po­kry­cia kla­czy zo­sta­je wpro­wa­dzo­na na proś­bę ho­dow­ców i wła­ści­cie­li ko­ni bio­rą­cy­ch udział w spo­rcie, dla któ­ry­ch po­cho­dze­nie ko­nia sta­no­wi du­żą war­to­ść, w związ­ku z czym są go­to­wi speł­nić do­dat­ko­we wy­ma­ga­nia, po­zwa­la­ją­ce otrzy­mać pasz­port z ro­do­wo­dem. Ponadto po­twier­dze­nie po­cho­dze­nia ko­nia ba­da­nia­mi DNA nie na­ra­ża OZHK i PZHK na po­świad­cze­nie nie­praw­dzi­we­go po­cho­dze­nia, co je­st moż­li­we w przy­pad­ku „Świadectw po­kry­cia kla­czy”.

 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube