Aktualności

Zmiany w programach hodowli koni ras m, sp i wlkp – dotyczy kategoryzacji ogierów

4 lutego 2013 · Kategoria: Programy hodowlane, · Rasa: ,,

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło wpro­wa­dze­nie na­stę­pu­ją­ce­go za­pi­su do programów hodowlanych ko­ni ras m, sp i wlkp, któ­ry obo­wią­zu­je od dnia 1 stycz­nia 2012 r.:

„Ogiery, któ­re nie uzy­ska­ły ka­te­go­rii B, de­cy­zją Komisji Księgi Stadnej ma­ją pra­wo po­zo­stać w roz­ro­dzie w tzw. re­zer­wie ho­dow­la­nej. Komisja Księgi Stadnej po­dej­mu­je de­cy­zję kie­ru­jąc się wzglę­da­mi ho­dow­la­ny­mi, a w szcze­gól­no­ści cen­nym ro­do­wo­dem, po­nad­prze­cięt­nym wy­ni­kiem pró­by dziel­no­ści w ZT lub fak­tem użyt­ko­wa­nia w spo­rcie jeź­dziec­kim. Ogiery prze­su­nię­te do re­zer­wy ho­dow­la­nej mo­gą być użyt­ko­wa­ne w roz­ro­dzie przez ko­lej­ne 4 la­ta, przy czym po 4 la­tach bę­dą pod­le­ga­ły ka­te­go­ry­za­cji. Aby otrzy­mać ka­te­go­rię B, mu­szą w tym cza­sie zgro­ma­dzić 50 punk­tów hodowlanych.”

Print Friendly, PDF & Email