Aktualności

PZHK zaprasza na Torwar

4 marca 2013 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, ·

W dniach 8-​10 mar­ca zno­wu pod da­chem Torwaru za­wi­ta­ją ko­nie. Cavaliada w Warszawie, już po raz ko­lej­ny do­star­czy śro­do­wi­sku jeź­dziec­kie­mu i ho­dow­la­ne­mu, wie­lu du­cho­wych prze­żyć a przede wszyst­kim emo­cji spor­to­wych. Miłośnicy ko­ni, za­rów­no tych ma­łych, jak i du­żych, bę­dą mie­li nie­po­wta­rzal­ną oka­zję obej­rzeć nie tyl­ko ry­wa­li­zu­ją­cych ze so­bą naj­lep­szych eu­ro­pej­skich jeźdź­ców sko­ko­wych ale tak­że sze­reg po­ka­zów z udzia­łem na­szych ro­dzi­mych koni.
Polski Związek Hodowców Koni wspól­nie z Agencją Nieruchomości Rolnych i jej jed­nost­ka­mi przy­go­to­wał wie­le atrak­cji, któ­re wy­peł­nią Państwu wol­ny czas po­mię­dzy po­szcze­gól­ny­mi kon­kur­sa­mi. Prawdziwą ucztą du­cho­wą po­win­ny być po­ka­zy z udzia­łem naj­pięk­niej­szej ra­sy, ja­ką są ko­nie arab­skie ho­do­wa­ne w na­szych stad­ni­nach pań­stwo­wych. Nie mniej­szych prze­żyć do­star­czą tak­że hu­cu­ły, ko­nie ma­ło­pol­skie czy pol­skie ko­nie zim­no­krwi­ste, któ­re wpraw­dzie uro­dą nie do­rów­nu­ją ara­bom ale po­sia­da­ją wie­le in­nych za­let i nie­po­wta­rzal­ny wy­gląd zwa­ny ma­je­sta­tycz­nym wdzię­kiem, któ­rym za­chwy­ca­ją się ich miłośnicy.

Polski Związek Hodowców Koni jest współ­or­ga­ni­za­to­rem tej nie­po­wta­rzal­nej im­pre­zy, któ­rą w dniach 8-​10 mar­ca bę­dzie­cie Państwo oglą­dać na war­szaw­skim Torwarze. Serdecznie za­pra­sza­my na to nie­zwy­kłe show, jak rów­nież do sto­iska Polskiego Związku Hodowców Koni, gdzie spo­tka­ją Państwo na­szych do­świad­czo­nych pra­cow­ni­ków, któ­rzy sto­sow­nie do po­trzeb uzu­peł­nią Państwa wie­dzę do­ty­czą­cą re­guł i za­sad obo­wią­zu­ją­cych w ho­dow­li koni.

Gorąco za­pra­sza­my i ocze­ku­je­my Państwa na te­re­nie Torwaru pod­czas tych nie­co­dzien­nych dni.

Print Friendly, PDF & Email