Aktualności

PZHK zaprasza na Torwar

4 marca 2013 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, ·

W dnia­ch 8-​10 mar­ca zno­wu pod da­chem Torwaru za­wi­ta­ją ko­nie. Cavaliada w Warszawie, już po raz ko­lej­ny do­star­czy śro­do­wi­sku jeź­dziec­kie­mu i ho­dow­la­ne­mu, wie­lu du­cho­wy­ch prze­żyć a przede wszyst­kim emo­cji spor­to­wy­ch. Miłośnicy ko­ni, za­rów­no ty­ch ma­ły­ch, jak i du­ży­ch, bę­dą mie­li nie­po­wta­rzal­ną oka­zję obej­rzeć nie tyl­ko ry­wa­li­zu­ją­cy­ch ze so­bą naj­lep­szy­ch eu­ro­pej­ski­ch jeźdź­ców sko­ko­wy­ch ale tak­że sze­reg po­ka­zów z udzia­łem na­szy­ch ro­dzi­my­ch ko­ni.
Polski Związek Hodowców Koni wspól­nie z Agencją Nieruchomości Rolnych i jej jed­nost­ka­mi przy­go­to­wał wie­le atrak­cji, któ­re wy­peł­nią Państwu wol­ny czas po­mię­dzy po­szcze­gól­ny­mi kon­kur­sa­mi. Prawdziwą ucztą du­cho­wą po­win­ny być po­ka­zy z udzia­łem naj­pięk­niej­szej ra­sy, ja­ką są ko­nie arab­skie ho­do­wa­ne w na­szy­ch stad­ni­na­ch pań­stwo­wy­ch. Nie mniej­szy­ch prze­żyć do­star­czą tak­że hu­cu­ły, ko­nie ma­ło­pol­skie czy pol­skie ko­nie zim­no­krwi­ste, któ­re wpraw­dzie uro­dą nie do­rów­nu­ją ara­bom ale po­sia­da­ją wie­le in­ny­ch za­let i nie­po­wta­rzal­ny wy­gląd zwa­ny ma­je­sta­tycz­nym wdzię­kiem, któ­rym za­chwy­ca­ją się ich mi­ło­śni­cy.

Polski Związek Hodowców Koni je­st współ­or­ga­ni­za­to­rem tej nie­po­wta­rzal­nej im­pre­zy, któ­rą w dnia­ch 8-​10 mar­ca bę­dzie­cie Państwo oglą­dać na war­szaw­skim Torwarze. Serdecznie za­pra­sza­my na to nie­zwy­kłe show, jak rów­nież do sto­iska Polskiego Związku Hodowców Koni, gdzie spo­tka­ją Państwo na­szy­ch do­świad­czo­ny­ch pra­cow­ni­ków, któ­rzy sto­sow­nie do po­trzeb uzu­peł­nią Państwa wie­dzę do­ty­czą­cą re­guł i za­sad obo­wią­zu­ją­cy­ch w ho­dow­li ko­ni.

Gorąco za­pra­sza­my i ocze­ku­je­my Państwa na te­re­nie Torwaru pod­czas ty­ch nie­co­dzien­ny­ch dni.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube