Aktualności

Wykłady PZHK na Torwarze

5 marca 2013 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Seminaria i wykłady, ·

Podczas VI Zjazdu Uniwersytetu Jeździeckiego to­wa­rzy­szą­ce­go war­szaw­skiej CAVALIADZIE, w dniu 9 mar­ca br. (so­bo­ta) od­bę­dą się dwa bar­dzo cie­ka­we wy­kła­dy pod pa­tro­na­tem me­ry­to­rycz­nym Polskiego Związku Hodowców Koni.

Sobota, godz 900 – 945

Konie dla polskiego PKB

dr Michał Wierusz-​Kowalski – Polski Związek Hodowców Koni

Czy Polska mo­że za­ra­biać na ko­niach? Zatrudnienie w bran­ży kon­nej – ile miejsc pra­cy ge­ne­ru­je sek­tor hi­po­lo­gicz­ny? Jaki jest udział prze­my­słu kon­ne­go w Krajowym Produkcie Brutto? Na te i in­ne py­ta­nia bę­dzie­my pró­bo­wa­li od­po­wie­dzieć przy oka­zji pre­zen­ta­cji po­świę­co­nej gospodarczo-​ekonomicznym aspek­tom funk­cjo­no­wa­nia sze­ro­ko po­ję­tej ho­dow­li i jeź­dziec­twa w Polsce.

Sobota, godz 1745 – 1830

20 lat Mistrzostw Polski Młodych Koni

Anna CuberPaulina Peckiel – Polski Związek Hodowców Koni

Za na­mi 20 lat Mistrzostw Polski Młodych Koni, czy­li wie­le wy­se­lek­cjo­no­wa­nych ko­ni na po­trze­by dal­szej ho­dow­li i spor­tu. Nieco sta­ty­sty­ki, nie­co od­nie­sień do świa­ta, tro­chę hi­sto­rii i cze­mu w ogó­le słu­żą MPMK – ta naj­waż­niej­sza ho­dow­la­na im­pre­za w ro­ku, im­pre­za da­ją­ca prze­gląd naj­lep­sze­go ma­te­ria­łu koń­skie­go w czte­rech dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich – sko­ki, ujeż­dże­nie, WKKW, powożenie.

Zapraszamy! Liczba miejsc ograniczona.

Szczegóły na www.uniwersytetjezdziecki.pl
Zapisy: uj@horsesport.pl

Print Friendly, PDF & Email