Aktualności

Wykłady podczas kwalifikacji ogierów do ZT Bogusławice

17 czerwca 2013 · Kategoria: Seminaria i wykłady, Zakłady Treningowe, ·

Serdecznie za­pra­sza­my na wy­kła­dy, któ­re od­bę­dą się w po­nie­dzia­łek 24 czerw­ca 2013 r., pół go­dzi­ny po za­koń­cze­niu pierw­sze­go dnia kwa­li­fi­ka­cji do 100-​dniowego tre­nin­gu wierz­cho­we­go w Stadzie Ogierów w Bogusławicach. Tematami wy­kła­dów będą:

  • Propozycja no­we­go sys­te­mu prze­pro­wa­dza­nia prób dziel­no­ści ogierów
  • Ocena li­nio­wa ko­ni we­dług za­sad KWPN
  • Ocena efek­tyw­no­ści pro­gra­mów ho­dow­la­nych ko­ni ras – ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­skie­go ko­nia szla­chet­ne­go półkrwi

Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapraszamy.

Print Friendly, PDF & Email