Aktualności

Zmiany w programie hodowlanym koni rasy małopolskiej

20 czerwca 2013 · Kategoria: Programy hodowlane, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, iż od 6 lip­ca 2013 ro­ku w programie hodowlanym ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej zmia­nie ule­gły na­stę­pu­ją­ce wy­mo­gi do­ty­czą­ce uzna­wa­nia ogie­rów po al­ter­na­tyw­nych pró­bach dziel­no­ści:

  • Ogiery ra­sy ma­ło­pol­skiej, pod­czas jed­no­rocz­nej ka­rie­ry wy­ści­go­wej mu­szą za­jąć 5 ra­zy płat­ne miej­sce w go­ni­twach pła­skich lub prze­szko­do­wych lub pło­to­wych oraz speł­nić po­zo­sta­łe wa­run­ki wpi­su do księ­gi prze­wi­dzia­ne dla ogie­rów tej rasy.

Uzasadnienie

Nieustający kry­zys eko­no­micz­ny, zmniej­sza­ją­ca się li­czeb­ność ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej, li­kwi­da­cja wy­ści­gów dla ko­ni pół­krwi oraz nie­pew­ny los za­kła­dów tre­nin­go­wych dla ogie­rów za­gra­ża­ją przy­szło­ści ra­sy ma­ło­pol­skiej. Skrócenie wy­ma­ga­nej ka­rie­ry wy­ści­go­wej do 1 ro­ku, da szan­sę ho­dow­com przed­sta­wić do oce­ny bo­ni­ta­cyj­nej ogie­ry, któ­re zdą­ży­ły z po­wo­dze­niem ukoń­czyć tyl­ko je­den se­zon na to­rach wy­ści­go­wych. Nie zmniej­sza­jąc war­to­ści pró­by użyt­ko­wej ja­ką są wy­ści­gi, za­ist­nie­je szan­sa po­zy­ska­nia dla ra­sy ma­ło­pol­skiej przy­naj­mniej kil­ku do­brych ogie­rów, cen­nych rodowodowo.

Print Friendly, PDF & Email