Aktualności

V Mazowiecki Weekend z Hucułem

25 czerwca 2013 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Zawody, · Rasa:

Wystawa koni huculskich
Ścieżka Huculska
oraz
Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej

Organizatorzy:

 • Stadnina Huculski Raj
 • Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie
 • Gospodarstwo Pana Andrzeja Doleckiego

Miejsce i termin Imprezy:

 • Chmielewo k/​Pułtuska
 • 20-​21 li­piec 2013 r.

Podłoże:

 • Trawiasto-​piaszczyste

Wiek koni:

 • Próba dziel­no­ści – ukoń­czone 36 m-​cy
 • Eliminacje i kon­kurs sko­ków – ko­nie 4 let­nie (ukoń­czone 48 m-​cy) i star­sze

Wiek zawodników:

 • Ukończone 10 lat – eli­mi­na­cje
 • Ukończone 14 lat – kon­kurs sko­ków

Skład komisji sędziowskiej:

 • Sędzia główny: Marek Gibała
 • Ocena pły­towa: Marek Gibała, Paulina Peckiel, Katarzyna Roman
 • Gospodarz ścieżki: Marek Gibała
 • Sędzia kon­kursu sko­ków: Marek Gibała, Barbara Galuba

Program zawodów:

Sobota 20 lipca
 • do godz. 9:00 – zwózka koni
 • 10:00 – od­prawa tech­niczna
 • 11:00 – ocena pły­towa (ko­nie do próby dziel­no­ści i eli­mi­na­cji)
 • 16:00 – ścieżka hu­cul­ska (za­sad­ni­cza próba dziel­no­ści)
 • 20:00 – wrę­cze­nie na­gród za udział w ścieżce hu­cul­skiej
 • 20:15 – za­bawa w „hu­ber­tówce”
Niedziela 21 lipca
 • 9:00 – ścieżka hu­cul­ska (eli­mi­na­cje do Ogólnopolskiego Czempionatu)
 • 14:00 – kon­kurs sko­ków przez prze­szkody
 • 15:00 – po­kazy konne
 • 16:00 – wrę­cze­nie na­gród i ofi­cjalne za­koń­cze­nie

Próba dziel­no­ści prze­pro­wa­dzona zo­sta­nie zgod­nie z Regulaminem okre­ślo­nym w pro­gra­mie ho­dowli koni rasy hu­cul­skiej (przy zgło­sze­niu min. 5 koni bez względu na płeć), a kon­kurs eli­mi­na­cyjny zgod­nie z Regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Hodowlanego (do­stępny na stro­nie www.pzhk.pl).

Zgłoszenia koni bio­rący udział w za­wo­dach pro­simy prze­sy­łać do dnia 12 lipca 2013 r.
Ilość koni ogra­ni­czona: 35 sztuk (de­cy­duje ko­lej­ność zgło­szeń).
Zgłoszenia będą przyj­mo­wane do mo­mentu wy­czer­pa­nia li­mitu, ale nie póź­niej niż do 12 lipca 2013 r.

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie
ul. Zagłoby 49, 05-​270 Marki
ad­res e-​mail: wzhk.waw@gmail.com

Warunki uczestnictwa:

 1. Obowiązuje pasz­port ho­dow­lany ko­nia, ko­nie mu­szą być szcze­pione prze­ciwko gry­pie (wpis do pasz­portu) we­dług na­stę­pu­ją­cego sche­matu:
  • szcze­pie­nie pod­sta­wowe:
   • pierw­sze szcze­pie­nie – w dniu roz­po­czę­cia szcze­pie­nia
   • dru­gie szcze­pie­nie – nie wcze­śniej niż 21-​go dnia i nie póź­niej niż 92 dnia od daty pierw­szego szcze­pie­nia
  • szcze­pie­nie przy­po­mi­na­jące:
   • co 6 mie­sięcy od daty ostat­niego szcze­pie­nia (do­pusz­czalny jest 21-​dniowy okres prze­kro­cze­nia ter­minu)
   • żadne szcze­pie­nie przy­po­mi­na­jące nie może się od­być póź­niej niż na 7 dni przed przy­by­ciem na za­wody.

  Konie bez waż­nych szcze­pień oraz wy­ka­zu­jące ob­jawy cho­ro­bowe nie zo­staną do­pusz­czone do udziału w za­wo­dach.
  UWAGA! Ocena stanu zdro­wia koni oraz czy­stość cho­dów prze­pro­wa­dzona zo­sta­nie przez Komisję Weterynaryjną pod­czas oceny pły­to­wej.

 2. Opłata or­ga­ni­za­cyjna wy­nosi 100 zł od ko­nia.
 3. Zawodnicy zo­bo­wią­zani są przed­sta­wić za­świad­cze­nie le­kar­skie o braku prze­ciw­wska­zań do upra­wia­nia spor­tów kon­nych wy­sta­wione przez le­ka­rza me­dy­cyny spor­to­wej (waż­ność ba­dań 6 m-​cy) lub za­świad­cze­nie od le­ka­rza ro­dzin­nego o braku prze­ciw­wska­zań do działu w za­wo­dach jeź­dziec­kich w Chmielewie w dniach 20- 21 lipca 2013 r.
 4. Od za­wod­ni­ków, któ­rzy nie ukoń­czyli 18 lat or­ga­ni­za­tor wy­maga pi­sem­nej zgody ro­dzi­ców lub opie­ku­nów praw­nych na uczest­nic­two w za­wo­dach z za­zna­cze­niem do­kład­nej na­zwy i daty za­wo­dów.
 5. Organizator nie ubez­pie­cza lu­dzi, koni na trans­port i czas trwa­nia im­prezy oraz nie po­nosi od­po­wie­dzial­no­ści za wy­padki, kra­dzieże i zda­rze­nia lo­sowe ma­jące miej­sce w tym cza­sie.
 6. Od uczest­ni­ków wy­maga się za­war­cia sto­sow­nego, peł­nego ubez­pie­cze­nia NNW na czas udziału w za­wo­dach.
 7. Startujących za­wod­ni­ków obo­wią­zuje twarde na­kry­cie głowy z trzy­punk­to­wym za­pię­ciem oraz obu­wie jeź­dziec­kie.
 8. Obecność na od­pra­wie tech­nicz­nej z pełną do­ku­men­ta­cją za­wod­ni­ków i koni obo­wiąz­kowa!

Organizator zabezpiecza:

 • za­da­szone stanowiska/​boksy dla koni
 • opiekę me­dyczną i we­te­ry­na­ryjną
 • moż­li­wość roz­bi­cia wła­snego na­miotu
 • flo dla ko­nia oraz pu­chary dla zwy­cięz­ców w po­szcze­gól­nych kon­kur­sach oraz na­grody rze­czowe.

Organizator nie po­śred­ni­czy w re­zer­wa­cji noc­le­gów. Poniżej ad­resy ośrod­ków agro­tu­ry­stycz­nych:

 1. Pensjonat Bobrowy Dwór, tel. 29 717-​62-​15 – ok. 8,6 km od za­wo­dów
 2. Hotel – Restauracja Wiatrak, tel. 60 677-​96-​56 – ok. 2.6 km od za­wo­dów
 3. Agroturystyka Stok, tel. 66 258-​96-​94 – ok. 10 km od za­wo­dów

Wszelkie pro­te­sty skła­dane pod­czas za­wo­dów przez za­wod­ni­ków, wła­ści­cieli koni lub sze­fów ekip w ter­mi­nie do 1 godz. od zda­rze­nia lub ½ godz. po za­koń­cze­niu da­nego kon­kursu roz­pa­try­wać bę­dzie po­wo­łana w tym celu ko­mi­sja od­wo­ław­cza. Warunkiem zgło­sze­nia pro­te­stu jest wpłata 100 zł na rzecz or­ga­ni­za­to­rów, która prze­pada je­żeli pro­test zo­sta­nie od­da­lony.
Organizatorzy pro­szą o za­cho­wa­nie po­rządku i bez­pie­czeń­stwa pod­czas trwa­nia ca­łej im­prezy, a wszyst­kim uczest­ni­kom za­wo­dów ży­czą uzy­ska­nia jak naj­lep­szych wy­ni­ków.

W ra­zie ja­kich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści lub py­tań pro­simy o kon­takt z biu­rem WZHK w Warszawie (tel. 22 771-​20-​18, 22 831-​21-​78) lub or­ga­ni­za­to­rem Pan Andrzej Dolecki (609-​202-​305).

Teren zawodów Teren zawodów

Polski Związek Jeździecki prosi wszyst­kie osoby za­an­ga­żo­wane w ja­ki­kol­wiek spo­sób w sporty konne o prze­strze­ga­nie po­ni­żej przed­sta­wio­nego ko­deksu oraz za­sady, że do­bro ko­nia jest naj­waż­niej­sze.

Kodeks Postępowania z Koniem:

 1. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI ocze­kuje, że wszyst­kie osoby za­an­ga­żo­wane w ja­ki­kol­wiek spo­sób w sporty konne, będą prze­strze­gać za­sad ni­niej­szego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wia­do­mo­ści, że w każ­dym przy­padku do­bro ko­nia musi być sprawą nad­rzędną i ni­gdy nie może być pod­po­rząd­ko­wane współ­za­wod­nic­twu spor­to­wemu ani ce­lom ko­mer­cyj­nym.
 2. Na wszyst­kich eta­pach tre­ningu i przy­go­to­wań ko­nia do startu w za­wo­dach, do­bro ko­nia musi stać po­nad wszel­kimi in­nymi wy­ma­ga­niami. Dotyczy to sta­łej opieki, me­tod tre­ningu, sta­ran­nego ob­rządku, ku­cia i trans­portu.
 3. Konie i jeźdźcy mu­szą być wy­tre­no­wani, kom­pe­tentni i zdrowi za­nim we­zmą udział w za­wo­dach. Odnosi się to także do po­da­wa­nia le­ków i środ­ków me­dycz­nych, za­bie­gów chi­rur­gicz­nych za­gra­ża­ją­cych do­bru ko­nia lub ciąży kla­czy, oraz do przy­pad­ków nad­uży­wa­nia po­mocy me­dycz­nej.
 4. Zawody nie mogą za­gra­żać do­bru ko­nia. Wymaga to zwró­ce­nia szcze­gól­nej uwagi na te­ren za­wo­dów, po­wierzch­nię pod­łoża, po­godę, wa­runki sta­jenne, kon­dy­cję koni i ich bez­pie­czeń­stwo także pod­czas po­dróży po­wrot­nej z za­wo­dów.
 5. Należy do­ło­żyć wszel­kich sta­rań, aby za­pew­nić ko­niom sta­ranną opiekę po za­koń­cze­niu za­wo­dów, a także hu­ma­ni­tarne trak­to­wa­nie po za­koń­cze­niu ka­riery spor­to­wej. Dotyczy to wła­ści­wej opieki we­te­ry­na­ryj­nej ob­ra­żeń od­nie­sio­nych na za­wo­dach, spo­koj­nej sta­ro­ści, ewen­tu­al­nie eu­ta­na­zji.

V mazowiecki weekend z hucułem

 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube