Aktualności

V Mazowiecki Weekend z Hucułem

25 czerwca 2013 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Zawody, · Rasa:

Wystawa koni hucul­skich
Ścieżka Huculska
oraz
Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej

Organizatorzy:

 • Stadnina Huculski Raj
 • Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie
 • Gospodarstwo Pana Andrzeja Doleckiego

Miejsce i ter­min Imprezy:

 • Chmielewo k/Pułtuska
 • 20-21 lipiec 2013 r.

Podłoże:

 • Trawiasto-piaszczyste

Wiek koni:

 • Próba dziel­no­ści – ukoń­czone 36 m-cy
 • Eliminacje i kon­kurs sko­ków – konie 4 let­nie (ukoń­czone 48 m-cy) i starsze

Wiek zawod­ni­ków:

 • Ukończone 10 lat – eliminacje
 • Ukończone 14 lat – kon­kurs skoków

Skład komi­sji sędziowskiej:

 • Sędzia główny: Marek Gibała
 • Ocena pły­towa: Marek Gibała, Paulina Peckiel, Katarzyna Roman
 • Gospodarz ścieżki: Marek Gibała
 • Sędzia kon­kursu sko­ków: Marek Gibała, Barbara Galuba

Program zawo­dów:

Sobota 20 lipca

 • do godz. 9:00 – zwózka koni
 • 10:00 – odprawa techniczna
 • 11:00 – ocena pły­towa (konie do próby dziel­no­ści i eliminacji)
 • 16:00 – ścieżka hucul­ska (zasad­ni­cza próba dzielności)
 • 20:00 – wrę­cze­nie nagród za udział w ścieżce huculskiej
 • 20:15 – zabawa w „hubertówce”
Niedziela 21 lipca

 • 9:00 – ścieżka hucul­ska (eli­mi­na­cje do Ogólnopolskiego Czempionatu)
 • 14:00 – kon­kurs sko­ków przez przeszkody
 • 15:00 – pokazy konne
 • 16:00 – wrę­cze­nie nagród i ofi­cjalne zakończenie

Próba dziel­no­ści prze­pro­wa­dzona zosta­nie zgod­nie z Regulaminem okre­ślo­nym w pro­gra­mie hodowli koni rasy hucul­skiej (przy zgło­sze­niu min. 5 koni bez względu na płeć), a kon­kurs eli­mi­na­cyjny zgod­nie z Regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Hodowlanego (dostępny na stro­nie www.pzhk.pl).

Zgłoszenia koni bio­rący udział w zawo­dach pro­simy prze­sy­łać do dnia 12 lipca 2013 r.
Ilość koni ogra­ni­czona: 35 sztuk (decy­duje kolej­ność zgło­szeń).
Zgłoszenia będą przyj­mo­wane do momentu wyczer­pa­nia limitu, ale nie póź­niej niż do 12 lipca 2013 r.

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie
ul. Zagłoby 49, 05-270 Marki
adres e-mail: wzhk.waw@gmail.com

Warunki uczest­nic­twa:

 1. Obowiązuje pasz­port hodow­lany konia, konie muszą być szcze­pione prze­ciwko gry­pie (wpis do pasz­portu) według nastę­pu­ją­cego schematu:
  • szcze­pie­nie podstawowe:
   • pierw­sze szcze­pie­nie – w dniu roz­po­czę­cia szczepienia
   • dru­gie szcze­pie­nie – nie wcze­śniej niż 21-go dnia i nie póź­niej niż 92 dnia od daty pierw­szego szczepienia
  • szcze­pie­nie przypominające:
   • co 6 mie­sięcy od daty ostat­niego szcze­pie­nia (dopusz­czalny jest 21-dniowy okres prze­kro­cze­nia terminu)
   • żadne szcze­pie­nie przy­po­mi­na­jące nie może się odbyć póź­niej niż na 7 dni przed przy­by­ciem na zawody.

  Konie bez waż­nych szcze­pień oraz wyka­zu­jące objawy cho­ro­bowe nie zostaną dopusz­czone do udziału w zawo­dach.
  UWAGA! Ocena stanu zdro­wia koni oraz czy­stość cho­dów prze­pro­wa­dzona zosta­nie przez Komisję Weterynaryjną pod­czas oceny płytowej.

 2. Opłata orga­ni­za­cyjna wynosi 100 zł od konia.
 3. Zawodnicy zobo­wią­zani są przed­sta­wić zaświad­cze­nie lekar­skie o braku prze­ciw­wska­zań do upra­wia­nia spor­tów kon­nych wysta­wione przez leka­rza medy­cyny spor­to­wej (waż­ność badań 6 m-cy) lub zaświad­cze­nie od leka­rza rodzin­nego o braku prze­ciw­wska­zań do działu w zawo­dach jeź­dziec­kich w Chmielewie w dniach 20- 21 lipca 2013 r.
 4. Od zawod­ni­ków, któ­rzy nie ukoń­czyli 18 lat orga­ni­za­tor wymaga pisem­nej zgody rodzi­ców lub opie­ku­nów praw­nych na uczest­nic­two w zawo­dach z zazna­cze­niem dokład­nej nazwy i daty zawodów.
 5. Organizator nie ubez­pie­cza ludzi, koni na trans­port i czas trwa­nia imprezy oraz nie ponosi odpo­wie­dzial­no­ści za wypadki, kra­dzieże i zda­rze­nia losowe mające miej­sce w tym czasie.
 6. Od uczest­ni­ków wymaga się zawar­cia sto­sow­nego, peł­nego ubez­pie­cze­nia NNW na czas udziału w zawodach.
 7. Startujących zawod­ni­ków obo­wią­zuje twarde nakry­cie głowy z trzy­punk­to­wym zapię­ciem oraz obu­wie jeździeckie.
 8. Obecność na odpra­wie tech­nicz­nej z pełną doku­men­ta­cją zawod­ni­ków i koni obowiązkowa!

Organizator zabez­pie­cza:

 • zada­szone stanowiska/boksy dla koni
 • opiekę medyczną i weterynaryjną
 • moż­li­wość roz­bi­cia wła­snego namiotu
 • flo dla konia oraz puchary dla zwy­cięz­ców w poszcze­gól­nych kon­kur­sach oraz nagrody rzeczowe.

Organizator nie pośred­ni­czy w rezer­wa­cji noc­le­gów. Poniżej adresy ośrod­ków agroturystycznych:

 1. Pensjonat Bobrowy Dwór, tel. 29 717-62-15 – ok. 8,6 km od zawodów
 2. Hotel - Restauracja Wiatrak, tel. 60 677-96-56 – ok. 2.6 km od zawodów
 3. Agroturystyka Stok, tel. 66 258-96-94 – ok. 10 km od zawodów

Wszelkie pro­te­sty skła­dane pod­czas zawo­dów przez zawod­ni­ków, wła­ści­cieli koni lub sze­fów ekip w ter­mi­nie do 1 godz. od zda­rze­nia lub ½ godz. po zakoń­cze­niu danego kon­kursu roz­pa­try­wać będzie powo­łana w tym celu komi­sja odwo­ław­cza. Warunkiem zgło­sze­nia pro­te­stu jest wpłata 100 zł na rzecz orga­ni­za­to­rów, która prze­pada jeżeli pro­test zosta­nie odda­lony.
Organizatorzy pro­szą o zacho­wa­nie porządku i bez­pie­czeń­stwa pod­czas trwa­nia całej imprezy, a wszyst­kim uczest­ni­kom zawo­dów życzą uzy­ska­nia jak naj­lep­szych wyników.

W razie jakich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści lub pytań pro­simy o kon­takt z biu­rem WZHK w Warszawie (tel. 22 771-20-18, 22 831-21-78) lub orga­ni­za­to­rem Pan Andrzej Dolecki (609-202-305).

Teren zawo­dów Teren zawodów

Polski Związek Jeździecki prosi wszyst­kie osoby zaan­ga­żo­wane w jaki­kol­wiek spo­sób w sporty konne o prze­strze­ga­nie poni­żej przed­sta­wio­nego kodeksu oraz zasady, że dobro konia jest najważniejsze.

Kodeks Postępowania z Koniem:

 1. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI ocze­kuje, że wszyst­kie osoby zaan­ga­żo­wane w jaki­kol­wiek spo­sób w sporty konne, będą prze­strze­gać zasad niniej­szego Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyjmą do wia­do­mo­ści, że w każ­dym przy­padku dobro konia musi być sprawą nad­rzędną i nigdy nie może być pod­po­rząd­ko­wane współ­za­wod­nic­twu spor­to­wemu ani celom komercyjnym.
 2. Na wszyst­kich eta­pach tre­ningu i przy­go­to­wań konia do startu w zawo­dach, dobro konia musi stać ponad wszel­kimi innymi wyma­ga­niami. Dotyczy to sta­łej opieki, metod tre­ningu, sta­ran­nego obrządku, kucia i transportu.
 3. Konie i jeźdźcy muszą być wytre­no­wani, kom­pe­tentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawo­dach. Odnosi się to także do poda­wa­nia leków i środ­ków medycz­nych, zabie­gów chi­rur­gicz­nych zagra­ża­ją­cych dobru konia lub ciąży kla­czy, oraz do przy­pad­ków nad­uży­wa­nia pomocy medycznej.
 4. Zawody nie mogą zagra­żać dobru konia. Wymaga to zwró­ce­nia szcze­gól­nej uwagi na teren zawo­dów, powierzch­nię pod­łoża, pogodę, warunki sta­jenne, kon­dy­cję koni i ich bez­pie­czeń­stwo także pod­czas podróży powrot­nej z zawodów.
 5. Należy doło­żyć wszel­kich sta­rań, aby zapew­nić koniom sta­ranną opiekę po zakoń­cze­niu zawo­dów, a także huma­ni­tarne trak­to­wa­nie po zakoń­cze­niu kariery spor­to­wej. Dotyczy to wła­ści­wej opieki wete­ry­na­ryj­nej obra­żeń odnie­sio­nych na zawo­dach, spo­koj­nej sta­ro­ści, ewen­tu­al­nie eutanazji.

V mazowiecki weekend z hucułem

120 Lat Polskiego Związku Hodowców Koni
 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube