Aktualności

Zmiany w Programie Hodowlanym dla koni rasy małopolskiej

15 lipca 2013 · Kategoria: Programy hodowlane, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło na­stę­pu­ją­cą zmia­nę w programie hodowlanym ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej:

Do księ­gi stad­nej mo­że być tak­że wpi­sa­ne po­tom­stwo po­cho­dzą­ce od jed­ne­go lub oboj­ga ro­dzi­ców wpi­sa­nych do ksiąg ras pół­krwi in­nych niż wy­mie­nio­ne po­wy­żej*, je­śli w trze­cim po­ko­le­niu w ro­do­wo­dzie te­goż po­tom­ka wy­stę­pu­je tyl­ko je­den przo­dek ob­cy dla ra­sy małopolskiej.

*ma­ło­pol­ska, peł­na krew an­giel­ska, czy­sta krew arab­ska i an­glo­arab­ska, pół­krew an­glo­arab­ska (za­gra­nicz­ne), pół­krew arab­ska i an­giel­ska (z daw­nych ro­dów austro-węgierskich).

W związ­ku z po­wyż­szym, źre­bię­ta zi­den­ty­fi­ko­wa­ne od dn. 1 sierp­nia 2013 r., speł­nia­ją­ce po­wyż­sze wa­run­ki ro­do­wo­do­we otrzy­mu­ją ra­sę małopolską.

Print Friendly, PDF & Email