Aktualności

Uznanie koni importowanych do ksiąg stadnych koni rasy wlkp oraz sp

9 sierpnia 2013 · Kategoria: MPMK, Programy hodowlane, · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni przy­po­mi­na, iż zgod­nie z nowym zapisem w programach hodowli koni rasy wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi (pkt.III.1), każ­da klacz i ogier ho­dow­li za­gra­nicz­nej, któ­re pre­ten­du­ją do uzna­nia w księ­gach stad­nych ko­ni ras sp i wlkp, mu­szą po­cho­dzić od ma­tek wpi­sa­nych do księ­gi głów­nej. Przepis ten doty­czy rów­nież ogie­rów i kla­czy star­tu­ją­cych w Mistrzostwach Polski Młodych Koni.

Print Friendly, PDF & Email