Aktualności

II Konferencja „Konie Pomorza”

4 września 2013 · Kategoria: Konferencje, ·

Już za 3 ty­go­dnie od­bę­dzie się dłu­go ocze­ki­wa­na i nie­zmier­nie po­trzeb­na w świe­cie jeź­dziec­kim kon­fe­ren­cja „Konie Pomorza”. Udział w niej we­zmą m.in. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezes Polskiego Związku Jeździeckiego Senator Łukasz Abgarowicz, Komisarz Europejski ds. Budżetu i Promowania Finansowego KE Janusz Lewandowski oraz Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni prof. Zbigniew Jaworski. Czy moż­na zwięk­szyć po­pu­lar­no­ść dys­cy­plin jeź­dziec­twa i wy­pro­mo­wać ko­nie pol­skiej ho­dow­li? Jak spra­wić, by jeź­dziec­two sta­ło się spor­tem na­ro­do­wym bę­dzie­my dys­ku­to­wać z ofi­cje­la­mi 27 wrze­śnia od go­dz. 11:00 w Kwidzynie.

W pol­skiej tra­dy­cji ko­nie są moc­no za­ko­rze­nio­ne. Każdy zna Kasztankę Marszałka Piłsudskiego i Husarię, a z pew­no­ścią wie­lu z nas z za­par­tym tchem oglą­da­ło se­rial „Karino”. W spo­rcie jeź­dziec­kim Polacy rów­nież od­no­si­li suk­ce­sy, a naj­więk­szym z ni­ch był nie­wąt­pli­wie zło­ty me­dal olim­pij­ski Jana Kowalczyka na Artemorze w Moskwie. Jednak jak wy­glą­da jeź­dziec­two Polaków dzi­siaj?

Najnowsze da­ne mó­wią o 300.000 osób jeż­dżą­cy­ch kon­no w Polsce i 800 im­pre­za­ch jeź­dziec­ki­ch w cią­gu ro­ku. W ca­łym kra­ju znaj­du­je się 1600 staj­ni i ośrod­ków jeź­dziec­ki­ch, z cze­go 160 w sa­mym wo­je­wódz­twie po­mor­skim, co w pro­stym ra­chun­ku da­je aż 10%. Poniższe licz­by uka­zu­ją, że dys­cy­pli­na ta sta­je się zja­wi­skiem ma­so­wym.

O tym, jak wy­ko­rzy­stać tkwią­cy w niej po­ten­cjał do­wie­dzą się uczest­ni­cy II kon­fe­ren­cji „Konie Pomorza”, któ­ra od­bę­dzie się 27 wrze­śnia 2013 od go­dz. 11:00 na Terenach Rekreacyjno-​Wypoczynkowych „Miłosna” w Kwidzynie.

Poruszone zo­sta­ną te­ma­ty po­zy­ska­nia do­fi­nan­so­wań na jeź­dziec­two ze środ­ków unij­ny­ch i per­spek­ty­wy prze­my­słu kon­ne­go w Polsce, a tak­że przed­sta­wio­ne zo­sta­ną ośrod­ki z Pomorza, któ­rym uda­je się sku­tecz­nie roz­wi­jać i pro­mo­wać jeź­dziec­two. Głos za­bio­rą rów­nież: Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezes Polskiego Związku Jeździeckiego Senator Łukasz Abgarowicz, Komisarz Europejski ds. Budżetu i Promowania Finansowego KE Janusz Lewandowski oraz Prezes Polskiego Związku Hodowców Koni prof. Zbigniew Jaworski.

Organizatorzy za­pra­sza­ją na kon­fe­ren­cję wła­ści­cie­li i za­rząd­ców ośrod­ków jeź­dziec­ki­ch, ho­dow­ców i wszyst­ki­ch pa­sjo­na­tów ko­ni oraz tu­ry­sty­ki kon­nej, któ­rzy pra­gną roz­wi­jać i pro­mo­wać jeź­dziec­two w wo­je­wódz­twie po­mor­skim i ościen­ny­ch. Rejestracja uczest­ni­ków roz­po­czy­na się od go­dz. 10:00, a wstęp je­st wol­ny.

Szczegółowych in­for­ma­cji na te­mat wy­da­rze­nia udzie­la Paulina Miszker, Portal jeździecko-​turystyczny ZABOOKUJ.eu – 785-​850-​261, kontakt@zabookuj.eu. Strona in­ter­ne­to­wa kon­fe­ren­cji: www.koniepomorza.zabookuj.eu

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube