Aktualności

Zmiany w programach hodowlanych koni ras hc i kn

15 stycznia 2014 · Kategoria: Programy hodowlane, · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło zmia­ny w za­sa­dach wy­ko­ny­wa­nia ba­dań mar­ke­rów ge­ne­tycz­nych DNA ko­ni ra­sy hu­cul­skiej oraz ko­nik pol­ski, za­pro­po­no­wa­ne przez Komisje Ksiąg Stadnych ko­ni obu ras, po ana­li­zie wy­ko­na­nych w ostat­nich la­tach ba­dań oraz po uzgod­nie­niach z ho­dow­ca­mi i wła­ści­cie­la­mi koni.
Zmianie ule­ga za­pis programu hodowli, do­ty­czą­cy obo­wiąz­ko­we­go po­twier­dza­nia po­cho­dze­nia ba­da­niem mar­ke­rów ge­ne­tycz­nych (DNA) wy­ko­ny­wa­ne­go na koszt ho­dow­cy w upo­waż­nio­nym la­bo­ra­to­rium już u wszyst­kich źre­biąt przy mat­kach, przed wy­da­niem do­ku­men­tu iden­ty­fi­ka­cyj­ne­go. Dla ko­ni wy­mie­nio­nych ras, uro­dzo­nych od dnia 1 stycz­nia 2014 r., obo­wią­zy­wać bę­dą je­dy­nie ba­da­nia do­ro­słych kla­czy i ogie­rów kwa­li­fi­ko­wa­nych do wpi­su do ksiąg głów­nych, po­dob­nie jak w przy­pad­ku ko­ni po­zo­sta­łych ras, dla któ­rych księ­gi stad­ne pro­wa­dzi PZHK.

Uzasadnienie

Decyzja Komisji Ksiąg Stadnych po­dyk­to­wa­na by­ła mię­dzy in­ny­mi zmniej­sza­ją­cą się licz­bą ko­ni hu­cul­skich i ko­ni­ków pol­skich, wpi­sy­wa­nych w ostat­nich la­tach do ksiąg stad­nych w sto­sun­ku do licz­by iden­ty­fi­ko­wa­nych źre­biąt. Jedynie oko­ło 60% ba­da­nych kla­czek oraz kil­ka pro­cent ba­da­nych ogier­ków kwa­li­fi­ko­wa­nych jest do hodowli.
Termin wpro­wa­dze­nia zmian: zmia­na do­ty­czy ogie­rów i kla­czy ras: hu­cul­skiej i ko­nik pol­ski, uro­dzo­nych od dnia 1 stycz­nia 2014 r., a wpi­sy­wa­nych do księ­gi stad­nej /​ do­pusz­cza­nych do uży­cia w roz­ro­dzie w wie­ku dorosłym.

Print Friendly, PDF & Email