Aktualności

Zmiany w programach hodowlanych kuców

6 lutego 2014 · Kategoria: Programy hodowlane, · Rasa:

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z zak­tu­ali­zo­wa­nym programem hodowlanym „Kuców i ko­ni ma­łych” (re­jestr), na któ­rym zo­sta­ły na­nie­sio­ne dwie zmia­ny (za­zna­czo­ne ko­lo­rem czer­wo­nym) za­ak­cep­to­wa­ne przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Przedstawione zmia­ny wcho­dzą w ży­cie od dnia 1 mar­ca 2014 r.

Print Friendly, PDF & Email