Aktualności

Zmiany w programach hodowlanych koni ras m, wlkp i sp

10 lutego 2014 · Kategoria: Programy hodowlane, · Rasa: ,,

Polski Związek Hodowców Koni, po wspól­ny­ch usta­le­nia­ch Komisji Ksiąg Stadnych Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi, Koni Rasy Wielkopolskiej i Małopolskiej oraz po kon­sul­ta­cja­ch z ho­dow­ca­mi, in­for­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło po­niż­sze zmia­ny w pro­gra­ma­ch ho­dow­la­ny­ch, któ­re obo­wią­zu­ją od 1 lu­te­go 2014 ro­ku, a pro­gra­my ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi po­win­ny być re­ali­zo­wa­ne zgod­nie z wpro­wa­dzo­ny­mi zmia­na­mi.

Zmiany te do­ty­czą­cą:

 • za­sad prze­pro­wa­dza­nia prób dziel­no­ści kla­czy i ogie­rów;
 • za­sad wpi­sy­wa­nia kla­czy ras szla­chet­ny­ch do ksiąg stad­ny­ch;
 • pro­gu bo­ni­ta­cyj­ne­go dla kla­czy ra­sy m przy wpi­sie do księ­gi;
 • za­sad wpi­su ogie­rów ras za­gra­nicz­ny­ch do ksiąg stad­ny­ch sp i wlkp.
 1. Wnioskujemy o skre­śle­nie za­pi­su, za­ak­cep­to­wa­ne­go pi­smem z dn. 06.06.2012 r. (sy­gna­tu­ra ŻW sdp/​jp 8621-12/12(1825), do­ty­czą­ce­go wpro­wa­dze­nia ob­li­ga­to­ryj­ny­ch prób dziel­no­ści dla wszyst­ki­ch kla­czy sp i wlkp, ubie­ga­ją­cy­ch się o wpis do ksiąg stad­ny­ch od 2014 r.
 2. Pismem z dn. 20.12.2012 r. wnio­sko­wa­li­śmy o wpro­wa­dze­nie zmia­ny do „Programu ho­dow­li ko­ni” ras ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi o na­stę­pu­ją­cym brzmie­niu:
  „Od 2014 r. kla­cze z za­li­czo­ną pró­bą dziel­no­ści (wy­nik min. do­sta­tecz­ny) bę­dą wpi­sy­wa­ne do księ­gi głów­nej GI, a kla­cze bez zda­nej pró­by dziel­no­ści bę­dą wpi­sy­wa­ne do księ­gi głów­nej GII (z moż­li­wo­ścią prze­pi­sy­wa­nia do GI po za­li­cze­niu pró­by). Tylko kla­cze z za­li­czo­ną pró­bą dziel­no­ści (GI) bę­dą mo­gły być mat­ka­mi ogie­rów.”
  Jednak na ko­lej­ny­ch spo­tka­nia­ch człon­ko­wie Komisji Ksiąg Stadnych ras: ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­skie­go ko­nia szla­chet­ne­go pół­krwi po­wró­ci­li do ww. za­gad­nie­nia i ma­jąc na wzglę­dzie obec­ną sy­tu­ację na ryn­ku ho­dow­la­nym, uzna­li, że po­wyż­szy za­pis był jed­nak przed­wcze­sny. W związ­ku z tym pro­si­my o wy­kre­śle­nie po­wyż­szej po­praw­ki.
 3. Wnioskujemy o wpro­wa­dze­nie do re­gu­la­mi­nu sta­cjo­nar­ny­ch prób dziel­no­ści kla­czy i ogie­rów za­pi­su w brzmie­niu:
  „Niezaliczenie jed­ne­go ele­men­tu pró­by (dys­kwa­li­fi­ka­cja w jed­nym z ele­men­tów pró­by) po­wo­du­je nie­za­li­cze­nie ca­łej pró­by dziel­no­ści.”
 4. Minimalna licz­ba kla­czy przy­stę­pu­ją­cy­ch do po­lo­wy­ch prób wierz­cho­wy­ch wy­no­si 5 sztuk, na­to­mia­st mi­ni­mal­na licz­ba kla­czy przy­stę­pu­ją­cy­ch do po­lo­wy­ch prób za­przę­go­wy­ch wy­no­si 3 sztu­ki.
 5. Klacze ra­sy ma­ło­pol­skiej przy wpi­sie do księ­gi mu­szą uzy­skać w oce­nie po­kro­ju w ska­li 100-​punktowej co naj­mniej 72 pkt, na­to­mia­st kla­cze po­cho­dzą­ce od ma­tek nie­wpi­sa­ny­ch do ksiąg, mu­szą uzy­skać co naj­mniej 75 pkt. bo­ni­ta­cyj­ny­ch, w tym za typ mi­ni­mum 13 pkt.
 6. Do 10 pierw­szy­ch miej­sc w ran­kin­gu WBFSH z ostat­ni­ch trzech lat, zo­sta­je roz­sze­rzo­na li­sta naj­lep­szy­ch za­gra­nicz­ny­ch związ­ków ho­dow­la­ny­ch, z któ­ry­ch ogie­ry i kla­cze, po speł­nie­niu po­zo­sta­ły­ch wy­ma­ga­ny­ch pro­gra­ma­mi (wraz z po­praw­ka­mi) kry­te­riów, ma­ją pra­wo być wpi­sa­ne do księ­gi lub/​i do­pusz­czo­ne na sta­łe lub wa­run­ko­wo do roz­pło­du w ra­sa­ch sp i wlkp.
 7. Ogier ho­dow­li nie­miec­kiej w wie­ku 3-​4 lat, któ­ry zo­stał do­pusz­czo­ny do roz­ro­du przez wio­dą­ce nie­miec­kie związ­ki ho­dow­la­ne na pod­sta­wie körun­gu (li­cen­cji) oraz ukoń­czył te­st 30-​dniowy, w któ­rym jed­ną z koń­co­wy­ch ocen otrzy­ma­ny­ch za sko­ki lub ujeż­dże­nie je­st min. 8 pkt., mo­że zo­stać wpi­sa­ny do księ­gi sp i wa­run­ko­wo do­pusz­czo­ny do roz­pło­du w ra­sa­ch sp i wlkp. Ogier ta­ki ma pra­wo po­kryć 25 kla­czy w okre­sie 1 ro­ku od mo­men­tu uzy­ska­nia wpi­su do pol­skiej księ­gi i do­pusz­cze­nia do roz­ro­du. Dalsze użyt­ko­wa­nie roz­pło­do­we bę­dzie za­leż­ne od speł­nie­nia kry­te­riów okre­ślo­ny­ch w pro­gra­mie ho­dow­la­nym.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie wy­żej wy­mie­nio­ny­ch zmian oraz po­pra­wek ma na ce­lu do­sto­so­wa­nie obo­wią­zu­ją­cy­ch obec­nie prze­pi­sów „Programów ho­dow­li ko­ni” do po­ja­wia­ją­cy­ch się w ho­dow­li i pró­ba­ch użyt­ko­wo­ści no­wy­ch, nie­ure­gu­lo­wa­ny­ch do­tąd żad­ny­mi za­pi­sa­mi, sy­tu­acji. Wprowadzenie obo­wiąz­ko­wy­ch prób dziel­no­ści dla klaczy-​matek ogie­rów je­st ze wszech miar uza­sad­nio­ne, jed­nak oka­za­ło się de­cy­zją przed­wcze­sną, bio­rąc pod uwa­gę świa­do­mo­ść ho­dow­la­ną i moż­li­wo­ści ho­dow­ców.

Dotychczas za wio­dą­ce za­gra­nicz­ne związ­ki ho­dow­la­ne uzna­wa­ne by­ły te, któ­re by­ły zrze­szo­ne w WBFSH oraz w ostat­ni­ch trzech la­ta­ch zaj­mo­wa­ły lo­ka­ty 1-​3 w ofi­cjal­ny­ch ran­kin­ga­ch WBFSH, w dys­cy­pli­na­ch: ujeż­dże­nie, sko­ki przez prze­szko­dy i WKKW. Obecnie ko­mi­sje wi­dzą po­trze­bę roz­sze­rze­nia tej pu­li do 10 miej­sca w wy­mie­nio­ny­ch dys­cy­pli­na­ch, gdyż pol­scy ho­dow­cy ko­ni wierz­cho­wy­ch co­raz czę­ściej wnio­sku­ją o uży­cie na­sie­nia ogie­rów za­gra­nicz­ny­ch wpi­sa­ny­ch do wie­lu eu­ro­pej­ski­ch ksiąg stad­ny­ch, ale i tak ko­nie z nie­któ­ry­ch ksiąg stad­ny­ch bę­dą wy­ma­ga­ły in­dy­wi­du­al­ny­ch de­cy­zji każ­dej z Komisji Ksiąg.

 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube