Aktualności

Zmiany w programach hodowlanych koni ras m, wlkp i sp

10 lutego 2014 · Kategoria: Programy hodowlane, · Rasa: ,,

Polski Związek Hodowców Koni, po wspól­nych usta­le­niach Komisji Ksiąg Stadnych Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi, Koni Rasy Wielkopolskiej i Małopolskiej oraz po kon­sul­ta­cjach z ho­dow­ca­mi, in­for­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło po­niż­sze zmia­ny w programach hodowlanych, któ­re obo­wią­zu­ją od 1 lu­te­go 2014 ro­ku, a pro­gra­my ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi po­win­ny być re­ali­zo­wa­ne zgod­nie z wpro­wa­dzo­ny­mi zmianami.

Zmiany te dotyczącą:

 • za­sad prze­pro­wa­dza­nia prób dziel­no­ści kla­czy i ogierów;
 • za­sad wpi­sy­wa­nia kla­czy ras szla­chet­nych do ksiąg stadnych;
 • pro­gu bo­ni­ta­cyj­ne­go dla kla­czy ra­sy m przy wpi­sie do księgi;
 • za­sad wpi­su ogie­rów ras za­gra­nicz­nych do ksiąg stad­nych sp i wlkp.
 1. Wnioskujemy o skre­śle­nie za­pi­su, za­ak­cep­to­wa­ne­go pi­smem z dn. 06.06.2012 r. (sy­gna­tu­ra ŻW sdp/​jp 8621-12/12(1825), do­ty­czą­ce­go wpro­wa­dze­nia ob­li­ga­to­ryj­nych prób dziel­no­ści dla wszyst­kich kla­czy sp i wlkp, ubie­ga­ją­cych się o wpis do ksiąg stad­nych od 2014 r.
 2. Pismem z dn. 20.12.2012 r. wnio­sko­wa­li­śmy o wpro­wa­dze­nie zmia­ny do „Programu ho­dow­li ko­ni” ras ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi o na­stę­pu­ją­cym brzmieniu:
  „Od 2014 r. kla­cze z za­li­czo­ną pró­bą dziel­no­ści (wy­nik min. do­sta­tecz­ny) bę­dą wpi­sy­wa­ne do księ­gi głów­nej GI, a kla­cze bez zda­nej pró­by dziel­no­ści bę­dą wpi­sy­wa­ne do księ­gi głów­nej GII (z moż­li­wo­ścią prze­pi­sy­wa­nia do GI po za­li­cze­niu pró­by). Tylko kla­cze z za­li­czo­ną pró­bą dziel­no­ści (GI) bę­dą mo­gły być mat­ka­mi ogierów.”
  Jednak na ko­lej­nych spo­tka­niach człon­ko­wie Komisji Ksiąg Stadnych ras: ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­skie­go ko­nia szla­chet­ne­go pół­krwi po­wró­ci­li do ww. za­gad­nie­nia i ma­jąc na wzglę­dzie obec­ną sy­tu­ację na ryn­ku ho­dow­la­nym, uzna­li, że po­wyż­szy za­pis był jed­nak przed­wcze­sny. W związ­ku z tym pro­si­my o wy­kre­śle­nie po­wyż­szej poprawki.
 3. Wnioskujemy o wpro­wa­dze­nie do re­gu­la­mi­nu sta­cjo­nar­nych prób dziel­no­ści kla­czy i ogie­rów za­pi­su w brzmieniu:
  „Niezaliczenie jed­ne­go ele­men­tu pró­by (dys­kwa­li­fi­ka­cja w jed­nym z ele­men­tów pró­by) po­wo­du­je nie­za­li­cze­nie ca­łej pró­by dzielności.”
 4. Minimalna licz­ba kla­czy przy­stę­pu­ją­cych do po­lo­wych prób wierz­cho­wych wy­no­si 5 sztuk, na­to­miast mi­ni­mal­na licz­ba kla­czy przy­stę­pu­ją­cych do po­lo­wych prób za­przę­go­wych wy­no­si 3 sztuki.
 5. Klacze ra­sy ma­ło­pol­skiej przy wpi­sie do księ­gi mu­szą uzy­skać w oce­nie po­kro­ju w ska­li 100-​punktowej co naj­mniej 72 pkt, na­to­miast kla­cze po­cho­dzą­ce od ma­tek nie­wpi­sa­nych do ksiąg, mu­szą uzy­skać co naj­mniej 75 pkt. bo­ni­ta­cyj­nych, w tym za typ mi­ni­mum 13 pkt.
 6. Do 10 pierw­szych miejsc w ran­kin­gu WBFSH z ostat­nich trzech lat, zo­sta­je roz­sze­rzo­na li­sta naj­lep­szych za­gra­nicz­nych związ­ków ho­dow­la­nych, z któ­rych ogie­ry i kla­cze, po speł­nie­niu po­zo­sta­łych wy­ma­ga­nych pro­gra­ma­mi (wraz z po­praw­ka­mi) kry­te­riów, ma­ją pra­wo być wpi­sa­ne do księ­gi lub/​i do­pusz­czo­ne na sta­łe lub wa­run­ko­wo do roz­pło­du w ra­sach sp i wlkp.
 7. Ogier ho­dow­li nie­miec­kiej w wie­ku 3-​4 lat, któ­ry zo­stał do­pusz­czo­ny do roz­ro­du przez wio­dą­ce nie­miec­kie związ­ki ho­dow­la­ne na pod­sta­wie körun­gu (li­cen­cji) oraz ukoń­czył test 30-​dniowy, w któ­rym jed­ną z koń­co­wych ocen otrzy­ma­nych za sko­ki lub ujeż­dże­nie jest min. 8 pkt., mo­że zo­stać wpi­sa­ny do księ­gi sp i wa­run­ko­wo do­pusz­czo­ny do roz­pło­du w ra­sach sp i wlkp. Ogier ta­ki ma pra­wo po­kryć 25 kla­czy w okre­sie 1 ro­ku od mo­men­tu uzy­ska­nia wpi­su do pol­skiej księ­gi i do­pusz­cze­nia do roz­ro­du. Dalsze użyt­ko­wa­nie roz­pło­do­we bę­dzie za­leż­ne od speł­nie­nia kry­te­riów okre­ślo­nych w pro­gra­mie hodowlanym.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie wy­żej wy­mie­nio­nych zmian oraz po­pra­wek ma na ce­lu do­sto­so­wa­nie obo­wią­zu­ją­cych obec­nie prze­pi­sów „Programów ho­dow­li ko­ni” do po­ja­wia­ją­cych się w ho­dow­li i pró­bach użyt­ko­wo­ści no­wych, nie­ure­gu­lo­wa­nych do­tąd żad­ny­mi za­pi­sa­mi, sy­tu­acji. Wprowadzenie obo­wiąz­ko­wych prób dziel­no­ści dla klaczy-​matek ogie­rów jest ze wszech miar uza­sad­nio­ne, jed­nak oka­za­ło się de­cy­zją przed­wcze­sną, bio­rąc pod uwa­gę świa­do­mość ho­dow­la­ną i moż­li­wo­ści hodowców.

Dotychczas za wio­dą­ce za­gra­nicz­ne związ­ki ho­dow­la­ne uzna­wa­ne by­ły te, któ­re by­ły zrze­szo­ne w WBFSH oraz w ostat­nich trzech la­tach zaj­mo­wa­ły lo­ka­ty 1-​3 w ofi­cjal­nych ran­kin­gach WBFSH, w dys­cy­pli­nach: ujeż­dże­nie, sko­ki przez prze­szko­dy i WKKW. Obecnie ko­mi­sje wi­dzą po­trze­bę roz­sze­rze­nia tej pu­li do 10 miej­sca w wy­mie­nio­nych dys­cy­pli­nach, gdyż pol­scy ho­dow­cy ko­ni wierz­cho­wych co­raz czę­ściej wnio­sku­ją o uży­cie na­sie­nia ogie­rów za­gra­nicz­nych wpi­sa­nych do wie­lu eu­ro­pej­skich ksiąg stad­nych, ale i tak ko­nie z nie­któ­rych ksiąg stad­nych bę­dą wy­ma­ga­ły in­dy­wi­du­al­nych de­cy­zji każ­dej z Komisji Ksiąg.

Print Friendly, PDF & Email