Aktualności

Rok 2014 bez dopłat zwierzęcych

27 lutego 2014 · Kategoria: Finansowanie, ·

W dniu 14 lu­te­go 2014 r. Polski Związek Hodowców Koni skie­ro­wał na rę­ce Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby pi­smo pro­te­sta­cyj­ne prze­ciw zmia­nie usta­wy o płat­no­ściach w ra­mach sys­te­mów wspar­cia bez­po­śred­nie­go (link do pisma).
Ustawa ta nie­ste­ty zo­sta­ła już pod­pi­sa­na przez Prezydenta, co skut­ku­je li­kwi­da­cją tzw. do­pła­ty zwie­rzę­cej w 2014 r.

Polski Związek Hodowców Koni, wraz z in­ny­mi związ­ka­mi zwie­rząt go­spo­dar­skich, or­ga­ni­za­cja­mi rol­ni­czy­mi oraz in­sty­tu­cja­mi zwią­za­ny­mi z rol­nic­twem, pod­jął dzia­ła­nia, któ­re ma­ją na ce­lu przy­wró­ce­nie tych do­płat od 2015 r.

Apelujemy do wszyst­kich or­ga­ni­za­cji zwią­za­nych z ho­dow­lą i użyt­ko­wa­niem zwie­rząt o włą­cze­nie się w ak­cję po­pie­ra­ją­cą na­sze działania.

Zbigniew Jaworski
Prezes PZHK

Print Friendly, PDF & Email