Aktualności

Zaproszenie na seminarium

7 marca 2014 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Seminaria i wykłady, ·

Polski Związek Hodowców Koni i Agencja Nieruchomości Rolnych ma przy­jem­ność za­pro­sić Państwa na se­mi­na­rium, któ­re po­pro­wa­dzi Katie Williams – świa­to­wej kla­sy spe­cja­li­sta ds. ży­wie­nia koni.
Seminarium od­bę­dzie się 15-​16 mar­ca 2014 ro­ku pod­czas Cavaliady Warszawa (Hala Torwar, ul. Łazienkowska 6A, Warszawa) w Centrum Konferencyjnym (II p.). Udział w szko­le­niach jest bez­płat­ny. Warunkiem udzia­łu jest po­twier­dze­nie obec­no­ści i po­sia­da­nie bi­le­tu wstę­pu na wy­da­rze­nie Cavaliada Warszawa.

Seminarium, to jed­no­cze­śnie in­au­gu­ra­cja współ­pra­cy „Akademii Hodowcy i Jeźdźca” – pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go Polskiego Związku Hodowców Koni skie­ro­wa­ne­go do użyt­kow­ni­ków i ho­dow­ców ko­ni, re­ali­zo­wa­ne­go wspól­nie z Uniwersytetem Jeździeckim. Tym sa­mym roz­po­czy­na­my cykl szko­leń i kur­sów z róż­nych dzie­dzin ho­dow­la­nych i jeździeckich.

Mamy na­dzie­ję, zdo­by­ta wie­dza przy­da się Państwu w co­dzien­nej pra­cy i wpły­nie na ja­kość ho­dow­li oraz do­bro­stan koni.

Zapraszam,
Andrzej Stasiowski
Polski Związek Hodowców Koni

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z programem seminarium.

Print Friendly, PDF & Email