Aktualności

W rankingu CAVALIADA Tour jest lider, ale…

11 marca 2014 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Skoki przez przeszkody, ·

Już 13 mar­ca roz­po­czy­na się jed­na z naj­waż­niej­szych im­prez jeź­dziec­kich w tej czę­ści Europy – CAVALIADA Warszawa 2014. W za­wo­dach CSI3*-W po­je­dzie 70 za­wod­ni­ków z 13 kra­jów, któ­rzy zgło­si­li 149 ko­ni. Wśród zgło­szo­nych za­wod­ni­ków są na­zwi­ska, któ­re wie­lo­krot­nie po­ja­wia­ją się na are­nach międzynarodowych.

CAVALIADA Warszawa koń­czy pu­cha­ro­wy cykl CAVALIADY Tour w se­zo­nie 2013/​2014. Śledząc li­sty zgło­szo­nych za­wod­ni­ków, na Hali Torwar za­po­wia­da się nie tyl­ko za­cię­ta ry­wa­li­za­cja o awans do Pucharu Świata, ale rów­nież emo­cjo­nu­ją­ca wal­ka w ostat­nich dwóch kon­kur­sach za­li­cza­nych do CAVALIADA Tour.

Sytuacja w ta­be­li po za­wo­dach CAVALIADA Lublin jest bar­dzo wy­rów­na­na. Co praw­da po­dwój­ny zwy­cięz­ca z Poznania – Felix Hassman jest na­dal li­de­rem, ale znacz­nie zbli­ży­li się do nie­go Polacy: Jarosław SkrzyczyńskiAndrzej Głoskowski, któ­rzy wy­gry­wa­li w ostat­ni week­end w Lublinie.

Z pierw­szej dzie­siąt­ki ak­tu­al­ne­go ran­kin­gu CAVALIADA Tour z Polaków ki­bi­ce zo­ba­czą jesz­cze Łukasza KozęMściwoja Kieconia. Wśród mię­dzy­na­ro­do­we­go skła­du CAVALIADA Warszawa o ty­tuł naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka CAVALIADA Tour wal­czyć bę­dzie Andrus Petrovas, Jana Vinckier, Ales OpatrnySuzanne Tepper. Biorąc pod uwa­gę, że w ostat­nim kon­kur­sie Grand Prix punk­ty bę­dą mno­żo­ne po­dwój­nie, prak­tycz­nie wszy­scy za­cho­wu­ją szan­sę na koń­co­wy sukces.

Pula na­gród CAVALIADA Tour wy­no­si 50 000 zło­tych. W kla­sy­fi­ka­cji NAJLEPSZY POLSKI ZAWODNIK – pol­ski za­wod­nik, któ­ry uzy­ska naj­więk­szą licz­bę punk­tów bo­ni­fi­ka­cyj­nych otrzy­ma sa­mo­chód oso­bo­wy VOLKSWAGEN UP o war­to­ści 30.000,00 zł brutto.

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z peł­ny­mi li­sta­mi za­wod­ni­ków: Master List oraz Master List Juniors.

Print Friendly, PDF & Email