Aktualności

Zmiany w programie hodowli koni rasy małopolskiej, ważne od 13 kwietnia

25 marca 2014 · Kategoria: Programy hodowlane, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, iż od 13 kwiet­nia 2014 ro­ku w programie hodowlanym ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej zmia­nie ule­ga na­stę­pu­ją­cy za­pis do­ty­czą­cy uzna­wa­nia ogie­rów po al­ter­na­tyw­nych pró­bach dzielności:

cytatOgiery ra­sy ma­ło­pol­skiej mo­gą zo­stać do­pusz­czo­ne do uży­cia w pro­gra­mie ho­dow­la­nym je­że­li pod­czas jed­no­rocz­nej ka­rie­ry wy­ści­go­wej za­ję­ły co naj­mniej 5 ra­zy miej­sca płat­ne (od I do III, zgod­nie z Przepisami Wyścigowymi, Rozdz.12 §52) w go­ni­twach pła­skich lub prze­szko­do­wych lub pło­to­wych, oraz speł­ni­ły po­zo­sta­łe wa­run­ki wpi­su do księ­gi prze­wi­dzia­ne dla ogie­rów tej rasy.

Print Friendly, PDF & Email