Aktualności

HiJ – Wiosna 2014

8 kwietnia 2014 · Kategoria: Wydawnictwo, ·

Do sprze­da­ży tra­fi­ło naj­now­sze wyda­nie kwar­tal­nika Hodowca i Jeździec (2/2014 wiosna). Ten nu­mer ma AŻ 140 stron, a w nim mię­dzy in­ny­mi: wy­wiad z no­wym dy­rek­to­rem wro­cław­skie­go to­ru wy­ści­gów kon­nych – Jerzym Sawką, przy­bli­ża­my te­ma­ty­kę ba­dań mar­ke­rów gene­tycz­nych, a tak­że po­wró­ci­my na chwi­lę do Walnego Zjazdu WBFSH, któ­ry miał miej­sce na po­cząt­ku paź­dzier­nika ubie­głe­go ro­ku w Warszawie. To i wie­le, WIELE wię­cej w naj­now­szym nu­me­rze „Hodowcy i Jeźdźca”.

Print Friendly, PDF & Email