Aktualności

Pro­gra­m hodowli koni rasy śląskiej i huculskiej

1 maja 2014 · Kategoria: Programy hodowlane, · Rasa: ,

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z ujed­no­li­co­ny­mi pro­gra­ma­mi ho­dow­la­ny­mi ko­ni ra­sy ślą­skiej oraz ko­ni ra­sy hu­cul­skiej, któ­re do­stęp­ne są na stro­nie z Programami hodowlanymi. Programy te zo­sta­ły za­ak­cep­to­wa­ne przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i obo­wią­zu­ją od dnia dzi­siej­sze­go, tzn. od 1 ma­ja 2014 r.

Print Friendly, PDF & Email