Aktualności

Pro­gra­m hodowli koni zimnokrwistych

6 maja 2014 · Kategoria: Programy hodowlane, · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z ujed­no­li­co­nym programem hodowlanym koni zimnokrwistych (pol­skie­go ko­nia zim­no­krwi­ste­go, ko­ni so­kól­ski­ch oraz ko­ni sztum­ski­ch). Program ten zo­stał za­ak­cep­to­wa­ny przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i bę­dzie obo­wią­zy­wać od 1 stycz­nia 2015 r.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube