Aktualności

Pro­gra­m hodowli koni zimnokrwistych

6 maja 2014 · Kategoria: Programy hodowlane, · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z ujed­no­li­co­nym programem hodowlanym ko­ni zim­no­krwi­stych (pol­skie­go ko­nia zim­no­krwi­ste­go, ko­ni so­kól­skich oraz ko­ni sztum­skich). Program ten zo­stał za­ak­cep­to­wa­ny przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i bę­dzie obo­wią­zy­wać od 1 stycz­nia 2015 r.

Print Friendly, PDF & Email