Aktualności

Płatności bezpośrednie 2015-2020

2 lipca 2014 · Kategoria: Finansowanie, ·

Uprzejmie in­for­mu­je­my, że w dniu 1 lip­ca br., w związ­ku z trwa­ją­cy­mi kon­sul­ta­cja­mi spo­łecz­ny­mi sys­te­mu płat­no­ści bez­po­śred­nich w la­tach 2015-​2020, od­by­ło się spo­tka­nie przed­sta­wi­cie­li Polskiego Związku Hodowców Koni (Zbigniew Jaworski, Andrzej Woda, Andrzej Stasiowski) z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Markiem Sawickim.

Minister ze zro­zu­mie­niem przy­jął in­for­ma­cję Związku o po­gar­sza­ją­cych się wa­run­kach ho­dow­li ko­ni, szcze­gól­nie w Polsce wschod­niej i południowo-​wschodniej. Poinformował, że w ra­mach pla­no­wa­nych płat­no­ści zwią­za­nych z pro­duk­cją nie ma ak­tu­al­nie moż­li­wo­ści bez­po­śred­nie­go wspar­cia do ho­dow­li ko­ni, ze wzglę­du na brak prze­pi­sów unij­nych w tym za­kre­sie. Szansa ta­ka po­ja­wi się za ok. 3 la­ta, pod wa­run­kiem wpro­wa­dze­nia od­po­wied­nich zmian przez Parlament Europejski. Jednakże, do­strze­ga­jąc wa­gę pro­ble­mu, Minister obie­cał wpro­wa­dze­nie pre­fe­ren­cji dla go­spo­darstw rol­nych utrzy­mu­ją­cych ko­nie, któ­re bę­dą ubie­gać się o wspar­cie w ra­mach pod­dzia­ła­nia „Modernizacja go­spo­darstw rol­nych”, ja­kie prze­wi­dzia­ne jest w PROW 2015-2020.

Print Friendly, PDF & Email