Aktualności

Zmiana w programach hodowlanych m, wlkp, sp – od 1 lipca 2014

16 lipca 2014 · Kategoria: Programy hodowlane, · Rasa: ,,

Polski Związek Hodowców Koni, po wspól­ny­ch usta­le­nia­ch Komisji Ksiąg Stadnych Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi, Koni Rasy Wielkopolskiej i Małopolskiej oraz po kon­sul­ta­cja­ch z ho­dow­ca­mi, in­for­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło po­niż­szą zmia­nę w pro­gra­ma­ch ho­dow­la­ny­ch, któ­ra obo­wią­zu­je od 1 lip­ca 2014 ro­ku. Programy ko­ni ra­sy ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi po­win­ny być re­ali­zo­wa­ne zgod­nie z wpro­wa­dzo­ną zmia­ną.

Zatwierdzona zmia­na w pro­gra­ma­ch ho­dow­la­ny­ch ko­ni ras m, wlkp i sp:

cytatDo księ­gi mo­że zo­stać wpi­sa­ny koń po­cho­dzą­cy od kla­czy speł­nia­ją­cej wy­ma­ga­nia wpi­su do księ­gi, je­że­li kla­cz ta zo­sta­nie wpi­sa­na do tej księ­gi naj­póź­niej w dniu wpi­su te­go ko­nia.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube