Aktualności

Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku

24 lipca 2014 · Kategoria: Seminaria i wykłady, ·

Siedleckie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego ma za­szczyt za­pro­sić do udzia­łu w LXXIX Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, któ­ry od­bę­dzie się w Uniwersytecie Przyrodniczo-​Humanistycznym w Siedlcach w dnia­ch 15-​17 wrze­śnia 2014 ro­ku.

Temat prze­wod­ni Zjazdu:
„Systemy pro­duk­cji zwie­rzę­cej w XXI wie­ku”

Ramowy program Zjazdu:

14.09.2014 r.

 • 17:00 – 18:00 – re­je­stra­cja uczest­ni­ków (Hall w Gmachu Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach, ul. Żytnia 39)
 • 18:00 – ze­bra­nie Zarządu Głównego PTZ (Panderosa, ul Garwolińska 53, Siedlce, wy­jazd bu­sem o go­dz. 17:45 sprzed Gmachu Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach, ul. Żytnia 39)

15.09.2014 r.

Obrady przez ca­ły dzień od­by­wa­ją się w Gmachu Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach, ul. Żytnia 39

 • go­dz. 8:00 – 9:00 – re­je­stra­cja uczest­ni­ków (Hall w Gmachu Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach, ul. Żytnia 39)
 • go­dz. 9:00 – 10:30 – otwar­cie Zjazdu, prze­mó­wie­nia oko­licz­no­ścio­we, wrę­cze­nie na­gród i wy­róż­nień
 • go­dz. 10:30 – 11:00 – prze­rwa ka­wo­wa
 • re­fe­ra­ty ple­nar­ne:
  • 11:00 – 11:30 – Prof. dr hab. Martino Cassandro – Uniwersytet w Padwie
   „Extensive aspects of ani­mal pro­duc­tion and the­ir ad­ded va­lu­es on pro­duc­tion and envi­ron­men­tal cha­ins”
  • 11:30 – 12:00 – Prof. dr hab. Andrzej Rutkowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
   „Aktualne pro­ble­my ży­wie­nia zwie­rząt mo­no­ga­strycz­ny­ch – po­daż pa­sz wy­so­ko­biał­ko­wy­ch i biał­ko­we bez­pie­czeń­stwo kra­ju”
  • 12:00 – 12:30 – Łukasz Majkowski – ho­dow­ca
   „Stado by­dła mlecz­ne­go – na­uka i tech­ni­ka w mo­im go­spo­dar­stwie”
  • 12:30 – 13:00 – dys­ku­sja
 • go­dz. 13:00 – 15:00 – obiad
 • go­dz. 15:00 – 17:00 – Sesja Młodych Naukowców
 • go­dz. 17:00 – 17:15 – prze­rwa ka­wo­wa
 • go­dz. 17:15 – 18:45 – ob­ra­dy Okrągłego Stołu
 • go­dz. 20:00 – uro­czy­sta ko­la­cja

16.09.2014 r.

 • go­dz. 9:00 – 10:30 – ob­ra­dy w Sekcjach (Gmach Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach, ul. Żytnia 39)
 • go­dz. 10:30 – 11:00 – prze­rwa ka­wo­wa
 • go­dz. 11:00 – 12:30 – c.d. ob­rad w Sekcjach (Gmach Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach, ul. Żytnia 39)
 • go­dz. 13:00 – 15:00 – obiad
 • go­dz. 15:00 – 16:00 – pod­su­mo­wa­nie ob­rad i ofi­cjal­ne za­koń­cze­nie Zjazdu (Gmach Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach, ul. Żytnia 39)
 • go­dz. 16:00 – 17:30 – zwie­dza­nie Siedlec z prze­wod­ni­kiem (bez­płat­ne)
 • go­dz. 18:00 – ko­la­cja gril­lo­wa (Panderosa, ul Garwolińska 53, Siedlce – do­wóz au­to­ka­rem)

17.09.2014 r.

Wyjazdy spe­cja­li­stycz­ne :

 • Stadnina Koni w Janowie Podlaskim, Uroczysko Zaborek, Kostomłoty (wy­jazd go­dz. 9:00, prze­wi­dy­wa­ny po­wrót go­dz. 17:00)
 • Białowieża: Muzeum Przyrodniczo-​Leśne, Rezerwat Żubrów, Rezerwat Ścisły (wy­jazd go­dz. 9:00, prze­wi­dy­wa­ny po­wrót go­dz. 18:00)

Koszty:

Koszty uczestnictwa w Zjeździe wynoszą:

 • dla człon­ków PTZ – 500 zł
 • dla eme­ry­tów i ren­ci­stów oraz dok­to­ran­tów – człon­ków PTZ oraz dla ab­sol­wen­tów od­bie­ra­ją­cy­ch na­gro­dy i uczest­ni­czą­cy­ch w Zjeździe – 350 zł
 • dla osób nie bę­dą­cy­ch człon­ka­mi PTZ – 600 zł
 • dla stu­den­tów – 200 zł

Koszty obej­mu­ją: ma­te­ria­ły zjaz­do­we, wy­na­ję­cie sal, obia­dy, prze­rwy ka­wo­we, uro­czy­stą ko­la­cję i ko­la­cję gril­lo­wą.

Koszty wyjazdów specjalistycznych

17.09.2014r.

Wyjazdy spe­cja­li­stycz­ne :

 • Stadnina Koni w Janowie Podlaskim, Uroczysko Zaborek, Kostomłoty – 90 zł (w tym obiad)
 • Białowieża (Muzeum Przyrodniczo-​Leśne, Rezerwat Żubrów, Rezerwat Ścisły) – 130 zł (w tym obiad)

Wpłaty za udział w Zjeździe, wy­jaz­da­ch spe­cja­li­stycz­ny­ch moż­na do­ko­ny­wać na kon­to:

Bank Pekao S.A. I O w Siedlcach
Nr kon­ta: 68 1240 2685 1111 0000 3656 0761
z do­pi­skiem „Zjazd PTZ” oraz po­da­niem imie­nia i na­zwi­ska oso­by wpła­ca­ją­cej.

W za­łą­cze­niu (do­stęp­ne na stro­nie www.ptz2014.uph.edu.pl):

 1. Karta zgło­sze­nia
 2. Szczegółowe in­for­ma­cje do­ty­czą­ce nad­sy­ła­nia re­fe­ra­tów i do­nie­sień na­uko­wy­ch
 3. Formatka
 4. Regulamin Sesji Konkursowej Młodych Naukowców

KARTY ZGŁOSZENIA uczest­nic­twa w Zjeździe moż­na prze­sy­łać  dro­gą pocz­to­wą na ad­res Sekretarza Zjazdu:
Dr inż. Dorota Banaszewska, Katedra Metod Hodowlanych, Hodowli Drobiu i Małych Przeżuwaczy, Wydział Przyrodniczy UPH w Siedlcach, ul. Prusa 14 08-​110 Siedlce, tel. 25 643-​12-​69 lub elek­tro­nicz­nie, e-​mail: ptzsiedlce@op.pl ; (za­zna­cza­jąc ja­ko te­mat: Zjazd PTZ)

Streszczenia prac zo­sta­ną opu­bli­ko­wa­ne w Materiałach Konferencyjnych. Istnieje moż­li­wo­ść opu­bli­ko­wa­nia peł­ny­ch tek­stów prac w Rocznikach Naukowych PTZ (pra­ce przy­go­to­wa­ne wg wy­mo­gów Redakcji na­le­ży prze­słać do Przewodniczących po­szcze­gól­ny­ch Sekcji).

Informacje na te­mat Zjazdu do­stęp­ne są na stro­nie in­ter­ne­to­wej UPH w Siedlcach www.ptz2014.uph.edu.pl

 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube