Aktualności

O potrzebie pielęgnacji kopyt koni

12 września 2014 · Kategoria: Wydawnictwo, ·

Niezmiernie mi­ło nam po­in­for­mo­wać, że do sprze­da­ży tra­fi­ła no­wa książ­ka wy­da­na przez Polski Związek Hodowców Koni, bę­dą­ca swo­istym kom­pen­dium wie­dzy na te­mat koń­skich ko­pyt. „O po­trze­bie pie­lę­gna­cji ko­pyt ko­ni” au­tor­stwa Ryszarda Kolstrunga moż­na już ku­pić w biurze PZHK oraz w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni w ce­nie 10,- PLN za sztukę.

O potrzebie pielęgnacji kopyt koni

Print Friendly, PDF & Email