Aktualności

Współpraca PZJ-​PZHK

15 września 2014 · Kategoria: Sprawy związkowe, ·

W dniu 10 wrze­śnia w sie­dzi­bie PZJ od­by­ło się ko­lej­ne spo­tka­nie przed­sta­wi­cie­li PZJ (Prezes PZJ Ł. Abgarowicz, R. Wawrzyniak, Ł. Jankowski) i PZHK (Prezes PZHK Z. Jaworski, A. Stasiowski), po­świę­co­ne do­tych­cza­so­wej i przy­szłej współ­pra­cy obu organizacji.

Zebrani zgo­dzi­li się co do po­trze­by pod­pi­sa­nia po­ro­zu­mie­nia w spra­wie wspól­nej bu­do­wy upo­rząd­ko­wa­ne­go ryn­ku usług jeź­dziec­kich, obej­mu­ją­ce­go, oprócz już ist­nie­ją­cych, m.in. ta­kie ele­men­ty jak: edu­ka­cja in­struk­to­rów re­kre­acji i ujeż­dża­czy mło­dych ko­ni, cer­ty­fi­ka­cja ośrod­ków re­kre­acyj­nych, cer­ty­fi­ka­cja ko­ni rekreacyjnych.
Obie or­ga­ni­za­cje bę­dą pro­wa­dzi­ły dal­sze pra­ce, któ­re ma­ją na ce­lu uzy­ska­nie peł­nej zgod­no­ści w za­kre­sie baz da­nych ko­ni użyt­ko­wa­nych w spo­rcie jeź­dziec­kim. Wyznaczony ter­min na za­koń­cze­nie te­go eta­pu to gru­dzień br. Kolejnym ele­men­tem wspól­nych dzia­łań w za­kre­sie współ­pra­cy baz da­nych bę­dzie wpro­wa­dze­nie obo­wiąz­ku za­miesz­cza­nia da­nych ro­do­wo­do­wych ko­nia oraz in­for­ma­cji o ho­dow­cy i wła­ści­cie­lu ko­nia na li­stach star­to­wych i w wy­ni­kach za­wo­dów ogól­no­pol­skich, a na­stęp­nie zor­ga­ni­zo­wa­nie sys­te­mu prze­pły­wu wy­ni­ków za­wo­dów do ba­zy PZJ i ba­zy PZHK.

Strony po­twier­dzi­ły wo­lę kon­ty­nu­owa­nia współ­pra­cy przy wy­da­wa­niu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec”. Jednocześnie PZJ wy­ra­ził za­in­te­re­so­wa­nie udzia­łem w przed­się­wzię­ciu pt. „Akademia Hodowcy i Jeźdźca” (daw­ny „Uniwersytet Jeździecki”), ini­cja­ty­wie Fundacji HorseSport i PZHK, któ­rej ce­lem jest szko­le­nie ho­dow­ców i użyt­kow­ni­ków koni.

Zebrani pod­kre­śla­li rów­nież po­trze­bę szko­le­nia sę­dziów oce­ny sty­lu mło­dych ko­ni, szcze­gól­nie sko­ko­wych, rów­nież przez eks­per­tów za­gra­nicz­nych, wy­cho­dząc z za­ło­że­nia, że współ­cze­sna ho­dow­la ko­ni spor­to­wych jest ho­dow­lą mię­dzy­na­ro­do­wą i po­win­na być po­rów­ny­wal­na nie­za­leż­nie od kra­ju, w któ­rym jest dokonywana.

Print Friendly, PDF & Email