Aktualności

Liga Mazowsza w Centrum Olimpijskim

8 października 2014 · Kategoria: Inne imprezy, Skoki przez przeszkody, ·

Unikalny w ska­li kra­ju pro­jekt – „Liga Mazowsza”, sta­no­wią­cy co­rocz­ny, zor­ga­ni­zo­wa­ny na Mazowszu cykl za­wo­dów jeź­dziec­kich w kon­ku­ren­cji sko­ków przez prze­szko­dy, ob­cho­dził w tym ro­ku 7 urodziny.

Z tej oka­zji or­ga­ni­za­to­rzy wspól­nie z Equine Events przy­go­to­wa­li Galę pod­su­mo­wu­ją­cą ko­lej­ny rok ry­wa­li­za­cji w Lidze. Gala od­by­ła się 27 wrze­śnia w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Uroczystość wrę­cze­nia na­gród mia­ła miej­sce w pięk­nej sce­ne­rii Muzeum Sportu i Turystyki, przy ścia­nie chwa­ły pol­skie­go spor­tu, gdzie moż­na mię­dzy in­ny­mi oglą­dać me­da­le Igrzysk Olimpijskich zdo­by­te przez re­pre­zen­tan­tów Polski po­cząw­szy od IO w Paryżu w 1924 ro­ku. W tym dniu świę­to­wa­no rów­nież 50-​lecie Warszawsko Mazowieckiego Związku Jeździeckiego, o któ­re­go dzia­łal­no­ści opo­wie­dział Krzysztof Tomaszewski, Prezes WMZJ. Na kon­fe­ren­cję przy­by­li zawodnicy-​finaliści na cze­le z Marianem Kozickim, srebr­nym me­da­li­stą Igrzysk Olimpijskich w Moskwie, przed­sta­wi­cie­le me­diów, spon­so­rów go­ście i sym­pa­ty­cy jeździectwa.

Podczas Gali od­był się rów­nież wer­ni­saż zdjęć, ilu­stru­ją­cych te­go­rocz­ne zma­ga­nia w Lidze oraz jej hi­sto­rię po­cząw­szy od 2008 ro­ku. Fotografie wszyst­kich naj­lep­szych za­wod­ni­ków Ligi Mazowsza bę­dzie moż­na oglą­dać na spe­cjal­nej eks­po­zy­cji Muzeum Sportu i Turystyki do po­ło­wy paź­dzier­ni­ka br.

W te­go­rocz­nej, siód­mej edy­cji Ligi Mazowsza w 12 ośrod­kach ro­ze­gra­no 16 za­wo­dów eli­mi­na­cyj­nych i dwu­dnio­wy fi­nał. W ran­kin­gu LM skla­sy­fi­ko­wa­nych zo­sta­ło 374 ma­zo­wiec­kich za­wod­ni­ków, w tym: 170 za­wod­ni­ków „klu­bo­wych” z 44 klu­bów ma­zo­wiec­kich, 85 bez przy­na­leż­no­ści klu­bo­wej (bpk MAZ) oraz 119 nie­za­re­je­stro­wa­nych (dwie kla­sy – Kuce 60/​70 oraz LL by­ły „open”). Łącznie w sa­mych tyl­ko kon­kur­sach za­li­cza­nych do kla­sy­fi­ka­cji te­go­rocz­nej edy­cji LM obej­rze­li­śmy bli­sko 2000 przejazdów!

Liga_Mazowsza-1

Liga_Mazowsza-2

Liga_Mazowsza-3

Liga_Mazowsza-4

Print Friendly, PDF & Email