Aktualności

Ostatni Hodowca i Jeździec w tym roku

9 października 2014 · Kategoria: Wydawnictwo, ·

Na ry­nek tra­fił ostat­ni te­go­rocz­ny nu­mer Hodowcy i Jeźdźca. Jesienne wydanie to 144 str. po­głę­bio­nych ar­ty­ku­łów po­świę­co­nych bran­ży koń­skiej, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem re­la­cji z waż­nych im­prez hodowlano-​jeździeckich oraz ma­te­ria­łów poradnikowo-​edukacyjnych. Piszą dla nas w HiJ 4/​2014 m.in. Ewa Jastrzębska, Zbigniew Jaworski, Adam Jończyk, Ryszard Kolstrung, Henryk Kuhn, Janusz Lawin, Wiesław Niewiński, Andrzej Novak-​Zempliński, Grażyna Polak, Monika Słowik, Jan Skoczylas, Anna Stojanowska, Rafał Wawrzyniak i wie­lu, wie­lu in­nych ce­nio­nych spe­cja­li­stów. Naprawdę jest co czytać.

43okladkaW do­bie ogól­nie do­stęp­ne­go Internetu nasz kwar­tal­nik sta­ra się wy­peł­nić pew­ną mi­syj­ną lu­kę – być do­peł­nie­niem na­rzę­dzi ko­mu­ni­ka­cyj­nych, któ­re do­brze słu­żą ko­nia­rzom, bez po­go­ni za bie­żącz­ką, ta­nią sen­sa­cją, plot­ka­mi. Stąd na ła­mach ga­ze­ty pu­bli­ku­je ca­ła ple­ja­da eks­per­tów hi­po­lo­gii, śro­do­wi­sko­wych au­to­ry­te­tów, wy­wa­żo­nych dzia­ła­czy i roz­sąd­nych obserwatorów.

Pragniemy aby Hodowca i Jeździec da­wał sa­tys­fak­cję każ­de­mu do­ro­słe­mu czy­tel­ni­ko­wi i roz­wi­jał po­trze­bę współ­uczest­ni­cze­nia w pro­ce­sie roz­wo­ju prze­my­słu kon­ne­go w Polsce.

Zatem po­le­ca­my lek­tu­rę bie­żą­ce­go wy­da­nia, gdzie – ma­my na­dzie­ję – każ­dy znaj­dzie coś sen­sow­ne­go dla sie­bie (patrz spis tre­ści). No i do sie­go ro­ku… A.D. 2015!

Redakcja HiJ

Print Friendly, PDF & Email