Aktualności

Kossak nieznany

27 października 2014 · Kategoria: Kultura, ·

Dyrektor Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa Piotr Hubert Świda uprzej­mie za­pra­sza na otwar­cie wy­sta­wy Kossak nie­zna­ny – Rysunki i akwa­re­le Karola Kossaka 4 li­sto­pa­da 2014 ro­ku (wto­rek) o go­dzi­nie 18:00 na te­re­nie Łazienek Królewskich w Warszawie w bu­dyn­ku Koszar Kantonistów.

Wystawa zor­ga­ni­zo­wa­na ze zbio­rów Teresy Kossak – cór­ki Karola Kossaka.

W imie­niu Muzeum za­pra­sza­my na:

  • Spotkania z Teresą Kossak, cór­ką artysty
  • Oprowadzania ku­ra­tor­skie
  • Zajęcia edu­ka­cyj­ne dla grup szkolnych
  • Weekendowe Spotkania Rodzinne

Szczegółowe in­for­ma­cje: www.muzeum.warszawa.pl

Kossak_nieznany

Print Friendly, PDF & Email