Aktualności

Zmiana w pro­gra­mie hodowli koni zimnokrwistych

30 grudnia 2014 · Kategoria: Programy hodowlane, Programy ochrony, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni infor­muje iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wało poniż­sze zmia­ny w tre­ści „Programu ho­dow­li ko­ni ra­sy pol­ski koń zim­no­krwi­sty”, obo­wią­zu­ją­ce­go od dnia 1 stycz­nia 2015 r.

Cel:

Celem wpro­wa­dzo­ny­ch zmian je­st do­pre­cy­zo­wa­nie za­sad ro­do­wo­do­wy­ch wpi­su kla­czy i ogie­rów do dzia­łu ko­ni so­kol­ski­ch i dzia­łu ko­ni sztum­ski­ch księ­gi stad­nej pol­skie­go ko­nia zim­no­krwi­ste­go.

Naniesione zmiany:

Załącznik 1, § 1, ust. 6, pkt. 5, do­ty­czą­cy ko­ni so­kol­ski­ch, otrzy­mu­je brzmie­nie:

cytatpo­sia­da­ją w pią­tym po­ko­le­niu ro­do­wo­du, na 32 przod­ków co naj­mniej 24 przod­ków so­kól­ski­ch, tzn. ko­ni uro­dzo­ny­ch w hi­sto­rycz­ny­ch re­gio­na­ch wy­two­rze­nia i wy­stę­po­wa­nia ty­pu, co je­st okre­śla­ne na pod­sta­wie in­for­ma­cji ro­do­wo­do­wy­ch. W tym sa­mym po­ko­le­niu ro­do­wo­du, po stro­nie sta­no­wią­cej przod­ków mat­ki na 16 przod­ków mu­si być co naj­mniej 12 przod­ków so­kol­ski­ch. Preferowane bę­dą ko­nie po­sia­da­ją­ce przod­ków so­kol­ski­ch wpi­sa­ny­ch do Działu I, pkt 3., I Tomu Kz.
W pią­tym po­ko­le­niu ro­do­wo­du udział przod­ków ras: bel­gij­skiej, reńsko-​belgijskiej, zim­no­krwi­sty­ch nie­miec­ki­ch, fior­dów, mur-​insulanów oraz ko­ni sztum­ski­ch nie mo­że być więk­szy niż 8 przod­ków ty­ch ras na 32 wszyst­ki­ch przod­ków, przy czym po stro­nie sta­no­wią­cej przod­ków mat­ki udział ten nie mo­że być więk­szy niż 4 przod­ków ty­ch ras na 16 wszyst­ki­ch przod­ków. Jeżeli w czwar­tym lub w pią­tym po­ko­le­niu ro­do­wo­du wy­stą­pi przo­dek NN, przy­pi­sa­ny mu bę­dzie ta­ki sam typ jak po­tom­ka;

Załącznik 1, §1, ust. 7, pkt. 5, do­ty­czą­cy ko­ni sztum­ski­ch, otrzy­mu­je brzmie­nie:

cytatpo­sia­da­ją w pią­tym po­ko­le­niu na 32 przod­ków co naj­mniej 24 przod­ków sztum­ski­ch, tzn. ko­ni uro­dzo­ny­ch w hi­sto­rycz­ny­ch re­gio­na­ch wy­two­rze­nia i wy­stę­po­wa­nia ty­pu, co je­st okre­śla­ne na pod­sta­wie in­for­ma­cji ro­do­wo­do­wy­ch. W tym sa­mym po­ko­le­niu ro­do­wo­du, po stro­nie sta­no­wią­cej przod­ków mat­ki – na 16 przod­ków mu­si być co naj­mniej 12 przod­ków sztum­ski­ch. Preferowane bę­dą kla­cze po­sia­da­ją­ce przod­ków sztum­ski­ch wpi­sa­ny­ch do Działu I, pkt 2., I to­mu Kz.
W pią­tym po­ko­le­niu ro­do­wo­du udział przod­ków ras: bre­toń­skiej, fior­dów, mu­rin­su­la­nów oraz ko­ni so­kol­ski­ch nie mo­że być więk­szy niż 8 przod­ków ty­ch ras na 32 wszyst­ki­ch przod­ków, przy czym po stro­nie sta­no­wią­cej przod­ków mat­ki udział ten nie mo­że być więk­szy niż 4 przod­ków ty­ch ras na 16 wszyst­ki­ch przod­ków. Jeżeli w czwar­tym lub w pią­tym po­ko­le­niu ro­do­wo­du wy­stą­pi przo­dek NN, przy­pi­sa­ny mu bę­dzie ta­ki sam typ jak po­tom­ka;

Uzasadnienie:

Komisja Księgi Stadnej pol­skie­go ko­nia zim­no­krwi­ste­go po­sta­no­wi­ła wpro­wa­dzić przy­to­czo­ne zmia­ny na proś­bę ho­dow­ców i wła­ści­cie­li ko­ni tej ra­sy. Zasadność ich wpro­wa­dze­nia ści­śle wią­że się z do­ko­na­ną ostat­nio ak­tu­ali­za­cją re­gu­la­mi­nów pro­gra­mów ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­ny­ch ty­ch ko­ni. Jednolite za­sa­dy ro­do­wo­do­we w obu pro­gra­ma­ch uła­twią ho­dow­com i wła­ści­cie­lom ko­ni zim­no­krwi­sty­ch wcze­sne pod­ję­cie de­cy­zji w spra­wie ewen­tu­al­ne­go udzia­łu ko­ni w pro­gra­ma­ch ochro­ny.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube