Aktualności

Zmiany w programach hodowlanych m, wlkp i sp

15 stycznia 2015 · Kategoria: Programy hodowlane, · Rasa: ,,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­ak­cep­to­wa­ło po­niż­sze zmia­ny w tre­ści „Programów hodowli ko­ni” ras: ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi. Wprowadzone zmia­ny obo­wią­zu­ją od dnia 1 stycz­nia 2015 r.

Naniesione zmiany:

Z tre­ści „Programów ho­dow­li ko­ni” ras: ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi usu­nię­to na­stę­pu­ją­ce za­pi­sy za­łącz­ni­ka nr 2. Kategoryzacja ogie­rów:

1. Ust. I, pkt 2 w brzmieniu:

„Ogiery kat. C mo­gą być uży­wa­ne w roz­ro­dzie mak­sy­mal­nie do 9 ro­ku ży­cia włącz­nie. Nie uzy­ska­nie w tym okre­sie kat. B po­wo­du­je wy­co­fa­nie ogie­ra z rozrodu.”

2. Ust. II, pkt 3, ostat­nie zda­nie w brzmieniu:

„Nie speł­nie­nie te­go wa­run­ku po­wo­du­je wy­co­fa­nie ogie­ra z rozrodu.”

3. Ust. II, pkt 4, ostat­nie zda­nie w brzmieniu:

„Nie speł­nie­nie te­go wa­run­ku po­wo­du­je wy­co­fa­nie ogie­ra z rozrodu.”

4. Informacje do­dat­ko­we, pkt I, dru­gie zda­nie w brzmieniu:

„Jeżeli ogier ra­sy czy­stej w cią­gu 5 ko­lej­nych se­zo­nów nie uzy­ska za po­tom­stwo 30 pkt. ho­dow­la­nych, zo­sta­je wy­co­fa­ny z rozrodu.”

Uzasadnienie:

Utrzymujący się od kil­ku lat kry­zys eko­no­micz­ny oraz li­kwi­da­cja pań­stwo­wych stad ogie­rów za­gra­ża­ją pro­wa­dze­niu pra­wi­dło­we­go roz­ro­du w ra­sach: ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi. Młode ogie­ry co­raz czę­ściej użyt­ko­wa­ne są w spo­rcie jeź­dziec­kim, cze­go efek­tem jest m.in. sta­le ma­le­ją­ca licz­ba kry­tych kla­czy i ro­dzą­ce­go się po­tom­stwa. Niespełnienie wa­run­ków ka­te­go­ry­za­cji po­wo­du­je wy­co­fa­nie ogie­rów z roz­ro­du, jed­no­cze­śnie za­wę­ża­jąc pu­lę ge­nów w po­pu­la­cjach wy­mie­nio­nych ras.
W przy­pad­ku ogie­rów ras: ma­ło­pol­skiej i wiel­ko­pol­skiej do­dat­ko­wym pro­ble­mem jest ma­le­ją­ca licz­ba re­pro­duk­to­rów do­pusz­czo­nych do kry­cia kla­czy ob­ję­tych pro­gra­ma­mi ochro­ny tych ras. Często ogie­ry wy­co­fa­ne z roz­ro­du na sku­tek nie­speł­nie­nia wa­run­ków ka­te­go­ry­za­cji ro­do­wo­do­wo od­po­wia­da­ją wy­mo­gom pro­gra­mu ochro­ny, ale są mniej po­żą­da­ne przez ho­dow­ców ze wzglę­du na słab­szą war­tość użytkową.
Zaproponowane w 2012 r. utwo­rze­nie tzw. re­zer­wy ho­dow­la­nej, do któ­rej tra­fia­ły ogie­ry nie­speł­nia­ją­ce wy­ma­gań ka­te­go­ry­za­cji, jed­nak de­cy­zją wła­ści­wej Komisji Księgi Stadnej mo­gły po­zo­stać w roz­ro­dzie, nie od­nio­sło ocze­ki­wa­ne­go skutku.

Print Friendly, PDF & Email