Aktualności

Kategoryzacja ogierów

9 lutego 2015 · Kategoria: Programy hodowlane, · Rasa: ,,

Informujemy, że w związ­ku ze zmianą zapisów kategoryzacji ogierów ras szlachetnych, zatwierdzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisje Ksiąg Stadnych ras: ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi na wspól­nym spo­tka­niu w dniu 3 lu­te­go 2015 r. pod­ję­ły de­cy­zję, iż ogie­ry za­kwa­li­fi­ko­wa­ne w po­przed­nich la­tach do re­zer­wy ho­dow­la­nej zo­sta­ją bez­ter­mi­no­wo przy­wró­co­ne do ho­dow­li, na­to­miast in­dy­wi­du­al­ne de­cy­zje w przy­pad­ku ogie­rów wy­co­fa­nych z roz­ro­du po­dej­mu­ją od­po­wied­nie Komisje Ksiąg Stadnych na pod­sta­wie wnio­sków właścicieli.

Print Friendly, PDF & Email