Aktualności

Szkolenie Imprintingowe Źrebiąt

27 lutego 2015 · Kategoria: Szkolenia, ·

Serdecznie za­pra­sza­my na jed­no­dnio­wy kurs SZKOLENIE IMPRINTINGOWE ŹREBIĄT. To spe­cja­li­stycz­ne szko­le­nie po­świę­co­ne jest me­cha­ni­zmo­wi im­prin­tin­gu u no­wo na­ro­dzo­nych źre­ba­ków i me­to­dzie wcze­sne­go szko­le­nia źre­biąt opra­co­wa­nej przez świa­to­wej sła­wy we­te­ry­na­rza i be­ha­wio­ry­stę dr Roberta Millera.

Kurs prze­zna­czo­ny jest dla ho­dow­ców, wła­ści­cie­li ko­ni, pra­cow­ni­ków stad­nin, we­te­ry­na­rzy, osób któ­re chcia­ły­by po­znać za­le­ty tej me­to­dy lub ją prak­ty­ko­wać i uzy­skać cer­ty­fi­kat ta­kie­go przeszkolenia.

Najbliższe szko­le­nie od­bę­dzie się 16 mar­ca 2015 ro­ku w go­dzi­nach 9:00 – 16:00 w EZ Ranch w Rumiance – wię­cej in­for­ma­cji na te­mat szko­le­nia znaj­dzie­cie pań­stwo pod lin­kiem www.jnbt.pl

Specjalnie dla człon­ków Związków na­le­żą­cych do Polskiego Związku Hodowców Koni przy­go­to­wy­wa­ny zo­stał 10% ra­bat na wspo­mnia­ne szko­le­nie. Szczegóły, jak go otrzy­mać do­stęp­ne są w Okręgowych/​Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni oraz w biu­rze PZHK.

Serdecznie za­pra­sza­my zainteresowanych.

Print Friendly, PDF & Email