Aktualności

Szkolenie Imprintingowe Źrebiąt

27 lutego 2015 · Kategoria: Szkolenia, ·

Serdecznie za­pra­szamy na jed­no­dniowy kurs SZKOLENIE IMPRINTINGOWE ŹREBIĄT. To spe­cja­li­styczne szko­le­nie po­świę­cone jest me­cha­ni­zmowi im­prin­tingu u nowo na­ro­dzo­nych źre­ba­ków i me­to­dzie wcze­snego szko­le­nia źre­biąt opra­co­wa­nej przez świa­to­wej sławy we­te­ry­na­rza i be­ha­wio­ry­stę dr Roberta Millera.

Kurs prze­zna­czony jest dla ho­dow­ców, wła­ści­cieli koni, pra­cow­ni­ków stad­nin, we­te­ry­na­rzy, osób które chcia­łyby po­znać za­lety tej me­tody lub ją prak­ty­ko­wać i uzy­skać cer­ty­fi­kat ta­kiego prze­szko­le­nia.

Najbliższe szko­le­nie od­bę­dzie się 16 marca 2015 roku w go­dzi­nach 9:00 – 16:00 w EZ Ranch w Rumiance – wię­cej in­for­ma­cji na te­mat szko­le­nia znaj­dzie­cie pań­stwo pod lin­kiem www.jnbt.pl

Specjalnie dla człon­ków Związków na­le­żą­cych do Polskiego Związku Hodowców Koni przy­go­to­wy­wany zo­stał 10% ra­bat na wspo­mniane szko­le­nie. Szczegóły, jak go otrzy­mać do­stępne są w Okręgowych/​Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni oraz w biu­rze PZHK.

Serdecznie za­pra­szamy za­in­te­re­so­wa­nych.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube