Aktualności

Folwark Toporzysko: Warsztaty nie na jedno kopyto

3 marca 2015 · Kategoria: Inne imprezy, ·

Do Folwarku Toporzysko w naj­bliż­szy week­end (6-​8 mar­ca) zja­dą pol­scy i za­gra­nicz­ni eks­per­ci pod­kuw­nic­twa. To do­sko­na­ła oka­zja, by pod­czas pro­wa­dzo­nych przez nich warsz­ta­tów po­głę­bić swą wie­dzę do­ty­czą­cą spe­cja­li­stycz­nej opie­ki nad koniem.

Tematem prze­wod­nim trzy­dnio­wych za­jęć bę­dzie „Ochwat i nie tyl­ko: ro­la wła­ści­we­go roz­czysz­cza­nia i ku­cia. Współpraca le­ka­rza we­te­ry­na­rii z pod­ku­wa­czem”. Szczegółowo omó­wio­na zo­sta­nie m.in. współ­pra­ca fi­re­ma­na z pod­ku­wa­czem, a pod­czas za­jęć w kuź­ni uczest­ni­cy wy­ku­wać bę­dą pod­ko­wy con­ca­ve oraz pod­ko­wy na ko­py­ta nieprawidłowe.

Wysoką ja­kość pre­lek­cji oraz prak­tycz­nych warsz­ta­tów gwa­ran­tu­ją znaw­cy te­ma­tu: dr n. wet. Andrzej Bereznowski, lek. wet. Janusz Okoński (obaj są le­ka­rza­mi we­te­ry­na­rii za­wo­dów Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej i Polskiego Związku Jeździeckiego) oraz przy­by­ły na tę oko­licz­ność pro­sto z Irlandii mistrz ko­wal­ski Sam Brennan d.w.c.f. Irlandczyk jest zwy­cięz­cą w wie­lu kla­sach w wy­ku­wa­niu pod­ków i pod­ku­wa­niu, swą wie­dzą dzie­li się na co dzień w Irish School of Farriery.

Jak się oka­zu­je, te­mat pod­ku­wa­nia w pol­skim śro­do­wi­sku jeź­dziec­kim bu­dzi wiel­kie za­in­te­re­so­wa­nie. Wszystkie miej­sca na warsz­ta­ty zo­sta­ły za­re­zer­wo­wa­ne, a do Folwarku Toporzysko zja­dą się nie tyl­ko pod­ku­wa­cze, ale tak­że le­ka­rze we­te­ry­na­rii oraz stu­den­ci. Wszyscy oni na czas za­jęć bę­dą za­kwa­te­ro­wa­ni w sły­ną­cym z go­ścin­no­ści oraz kom­for­to­wych wa­run­ków Folwarku Toporzysko. To jed­no z naj­le­piej przy­go­to­wa­nych miejsc w ca­łej Polsce dla mi­ło­śni­ków ko­ni. Przesądza o tym pięk­ne po­ło­że­nie po­śród pól i la­sów Beskidu Wysokiego, ale przede wszyst­kim – fan­ta­stycz­ne za­ple­cze. Ponad 60 ko­ni do­sto­so­wa­nych do każ­de­go po­zio­mu za­awan­so­wa­nia jeźdź­ca, dwie staj­nie i dwie ujeż­dżal­nie (ze­wnętrz­na i kry­ta) gwa­ran­tu­ją, że każ­dy z po­by­tu w Toporzysku bę­dzie zadowolony.

Patronat me­dial­ny nad warsz­ta­ta­mi ob­ję­ło pi­smo „Koń Polski”, do­dat­ko­wo do­da­jąc ca­łe­mu wy­da­rze­niu pre­sti­żo­we­go charakteru.

Print Friendly, PDF & Email